US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Historien4Flåden efter 19894SÆLEN på patrulje

 

 Historien

4Før 1801

41801-1814

41814-1848

41848-1864

41865-1913

41914-1918

41919-1939

41939-1945

41945-1989

4Efter 1989

4Oversigt

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

SÆLEN på patrulje (2002-2003):

Ubåden SÆLEN forlader Flådestation FREDERIKSHAVN

Ubåden SÆLEN forlader her Flådestation Frederikshavn i 2002 for at deltage i NATO operationer i Middelhavet, i baggrunden skimtes minelæggeren MØEN.
(Foto: Søværnet)

Danmarks længste ubådspatrulje
er nu afsluttet

På etårs dagen for udsendelsen til internationale operatio-ner indledte ubåden SÆLEN hjemturen til Danmark, men denne gang som "passager".

Da undervandsbåden SÆLEN 1. juli 2003 ankom til hjemmebasen på Flådestation Frederikshavn markerede det afslutningen på det længste danske ubådstogt, som en dansk ubåd nogensinde har været ude på.

SÆLEN blev også den første danske ubåd, der har været udsendt til krigs-mæssige operationer og blev undervejs også den første danske ubåd, der sejlede gennem Suezkanalen.

Af Johnny Erik Balsved

På etårsdagen for udsendelsen til internationale operationer begyndte undervandsbåden SÆLEN sin hjemtransport fra Den Persiske Golf.

SÆLEN blev fra sin basehavn i Bahrain transporteret tilbage til Danmark ombord på "heavy-lift" skibet GRIETJE fra det tyske rederi SAL-Shipping.

Det var første gang Søværnet valgte denne transportform, men det blev anset for den absolut billigste løsning, og samtidig blev der sparet mere end halvdelen af den transporttid, som SÆLEN skulle have anvendt, hvis den skulle have sejle den lange vej for egen kraft.

Heavy Lift operationen i gang

Ubåden hejses om bord på det tyske heavy lift skib GRIETJE i Bahrain.
(Foto: Mate 1st Class Kevin H. Tierney, US Navy)

Da SÆLEN ankom til Flådestation Frederikshavn 1. juli 2003 markerede det afslutningen på det længste togt, som en dansk ubåd nogensinde har del-taget i.

Den efterhånden 38 år gamle ubåd blev undervejs også den første danske ubåd, der nogensinde havde sejlet gennem Suezkanalen, ligesom det også blev den første danske ubåd, der blev udsendt for at deltage i krigsmæs-sige operationer.

Længere end planlagt

Det hele begyndte en sommerdag mere end ét år før, da Folketinget be-sluttede at lade SÆLEN indgå som et udvidet dansk maritimt bidrag til NATOs flådeoperationer i den østlige del af Middelhavet.

Ubåden udsendtes som led i NATO's deltagelse i indsatsen mod den inter-nationale terrorisme, operation ACTIVE ENDEAVOUR.

10. juni 2002 afgik SÆLEN fra Flådestation Frederikshavn med kurs mod Middelhavet. Ubåden forventedes at returnere til Frederikshavn i januar 2003, idet besætningen dog planlagdes udskiftet i løbet af perioden.

Baggrund og mandatet for deltagelsen var identisk med det, der gjaldt for udsendelsen af korvetterne NIELS JUEL (november 2001-januar 2002) og OLFERT FISCHER (marts 2002 – juli 2002).

Olieplatform i Nordsøen

Et glimt af en olieboreplatform i Nordsøen set gennem SÆLENs periskop
under neddykket sejlads sydover.
(Foto: Søværnet)

Da SÆLEN rundede Skagen med kurs mod Middelhavet, var det på forhånd givet, at ubåden ville skrive historie; det planlagte togt ville på forhånd  være det længste som nogen dansk ubåde nogensinde havde gennemført.

Ingen kunne på dette tidspunkt forudse, at togtet ville byde på nye krigs-mæssige opgaver, samt blive dobbelt så langt og vare til slutningen af juni 2003.

På vej til Middelhavet

Under vejs til den tyrkiske base i Middelhavet, der skulle være station for ubåden under dens togt, blev der trænet flittigt om bord for at indøve be-sætningen til løsningen af de stillede opgaver.

SÆLEN havde allerede året før (2001) været i Middelhavet, og i den forbin-delse var den blev forbedret, således at den var bedre egnet til at sejle i det varme vand, der jo har en anderledes vandtemperatur, end her på vores breddegrader.

Efter nogle planlagte anløb undervejs på bl.a. Kreta, ankom ubåden i be-gyndelsen af august til Aksaz flådebasen i Tyrkiet, der skulle være udgang-punkt for SÆLENs operationer i området. Basen ligger ikke langt fra turist-byen Marmaris i Tyrkiets sydvestlige hjørne.

SÆLEN i basehavnen i Tyrkiet

SÆLEN til kajs på Aksaz flådebasen i Tyrkiet.
(Foto: Søværnet)

På patrulje i Middelhavet

Efter et planlagt besætningsskift og de nødvendige vedligeholdelsesarbej-der var ubåden nu klar til at deltage i de NATO ledede patruljeringer i om-rådet.

Gennem de næste måneder faldt man ind i rutinen med skiftende patrul-jeringer afløst af ophold på basen med hvile og de altid nærværende ved-ligeholdelsesarbejder på en ubåd, og ikke mindst en 38 år gammel dame.

Tre måneders patrulje forløb gnidningsløst, når der bortses fra de ubehage-ligheder, som vind og vejr kan medføre, ikke mindst var varmen et kon-stant tilbagevendende problem.

I begyndelsen af december havde SÆLENs oprindelige besætning atter af-løst i Aksaz og var klar til at starte ubådens sidste patruljering i området in-den båden ifølge den oprindelige plan igen skulle vende stævnen hjem mod Danmark.

På vej hjem - Nej, på vej i krig!

Besætningen ombord på SÆLEN var derfor ved at forberede hjemturen til de koldere nordiske vande, da kontraordren indløb.

Regeringen havde besluttet, efter en høring i det Udenrigspolitiske Nævn, at undervandsbåden SÆLEN i stedet skulle deployeres til området ved den Arabiske Golf.

Regeringen understregede dog, at der med forlægningen til Golfen ikke er taget dansk stilling til eventuel deltagelse i mulige operationer mod Irak. En sådan beslutning skulle først godkendes af Folketinget

Deployeringen af SÆLEN skete således alene for at tilsikre, at under-vandsbåden var i området klar til indsættelse, såfremt Folketinget på et senere tidspunkt måtte træffe en sådan beslutning.

Første danske ubåd gennem Suezkanalen

SÆLEN, som havde opereret i Middelhavet siden sommeren året før i for-bindelse med NATO's anti-terror operation ACTIVE ENDEAVOUR, forlod der-for i løbet af ugen den tyrkiske flådebase Aksaz.

Efterfølgende passerede SÆLEN, som den første danske undervandsbåd nogensinde, i løbet af weekenden 21.-22. februar 2003 gennem Suez-kanalen.

Under hele kanalpassagen havde den lille danske undervandsbåd følge-skab af amerikanske orlogsfartøjer.

SÆLEN på vej gennem Suez-kanalen

Udsigten fra tårnet under SÆLENs passage gennem Suezkanalen i februar 2003.
(Foto: Søværnet)

SÆLEN skulle efter passagen af Suezkanalen forlægge gennem Rødehavet og det Indiske Ocean til den Arabiske Golf, hvor den forventedes fremme 2 – 3 uger senere.

Ved ankomst til Golf-området skulle SÆLEN operere ud fra, og modtage logistisk støtte i en havn i området, der også benyttes af den amerikanske flåde og øvrige nationer i området.

På plads i Golfen

Undervandsbåden SÆLEN ankom som planlagt til Bahrain fredag 14. marts 2003, i øvrigt samme dag som korvetten OLFERT FISCHER afgik fra Flåde-station KORSØR med kurs mod Middelhavet.

Efter et kort ophold i Bahrain for besætningsskift, genforsyning og klar-gøring afgik ubåden kort efter på patrulje i Den Arabiske Golf. Denne første patrulje forventedes at vare ca. 3 uger.

Undervandsbåden forblev fortsat under operativ kommando af Chefen for Søværnets Operative Kommando, idet den direkte operative kontrol dog skiftede til den amerikanske flådes øverstkommanderende i området.

Danmark i krig

Fredag 21. marts 2003 vedtog Folketinget det historiske beslutningsforslag nr. B 118, hvori Folketinget meddelte sit samtykke til, at danske militære styrker stilles til rådighed for en multinational indsats i Irak.

For første gang siden 1864 var Danmark pludseligt blevet en krigsførende magt. Danmark var nu blevet en del af Operation IRAQI FREEDOM.

Det danske bidrag, der skulle bestå af undervandsbåden SÆLEN og kor-vetten OLFERT FISCHER, der i mellemtiden var blevet omdirigeret til den Arabiske Golf, skulle operere under et robust mandat for magtanvendelse.

Udover adgang til at anvende magt i selvforsvar, havde de to enheder også fået tilladelse til i fornødent omfang at anvende magt til at gennemføre de pålagte opgaver.

Ubåd i ørkenkrig

Af indlysende årsager findes der ingen officielle udførlige rapporter om, hvilke opgaver den danske ubåd blev sat til at løse i forbindelse med Ope-ration IRAQI FREEDOM. Sådanne opgaver er fortsat klassificerede.

Men netop på grund af sin størrelse, var SÆLEN i stand til at løse bl.a. opgaver i meget kystnære områder, opgaver som ingen anden i den amerikansk ledede koalition havde materiel til at udføre.

SÆLEN løste sine opgaver i stilhed, den så, uden at blive set, og det var netop formålet med operationerne. En dansk indsats, der senere blev stærkt påskønnet af den øverstkommanderende for de amerikanske flådestyrker i Golfen.

Patruljerne blev gennemført, afbrudt af et dokophold på flådebasen Mina al Sulman i Bahrain, og i slutningen af april blev beredskabet sænket så meget, at der blev plads til lidt hygge. 22. april lykkedes det sågar at gen-nemføre en interimistisk gudstjeneste ombord på undervandsbåden.

1. maj 2003 erklærede USA's præsident officielt afslutningen på Operation IRAQI FREEDOM, og på SÆLEN var det tiden til, for anden gang, at for-berede en hjemtur til koldere farvande.

SÆLEN udskibes i Frederikshavn

Ubåden vender her tilbage i sit rette element i Frederikshavn efter at have tilbragt 14 dage i lastrummet på det tyske heavy-lift skib GRIETJE.
(Foto: Søværnet)

SÆLEN vendte hjem som passager

SÆLEN transporteredes, som indledningsvis nævnt, hjem om bord i det tyske heavy-lift skib GRIETJE for at spare tid og dermed også penge.

Også alt det udstyr, som har været sendt til Den Persiske Golf i forbindelse med deployeringen af SÆLEN og OLFERT FISCHER transporteredes i 12 containere med GRIETJE til Danmark.

GRIETJE ankom til trafikhavnen i Frederikshavn 30. juni og begyndte los-ningen af SÆLEN, som vendte tilbage i sit rette element efter at have til-bragt 14 dage i lastrummet under transporten fra Bahrain.

Dagen derpå, 1. juli, sejlede SÆLEN, for egen kraft og med egen besæt-ning, ind til Flådestation Frederikshavn, hvor en parade og pårørende tog i mod, og dermed markerede afslutningen på Danmarkshistoriens længste ubådstogt nogensinde.

Ubåden SÆLEN ankommer til Flådestation Frederikshav 1. juli 2003

SÆLEN ankommer til Flådestation Frederikshavn 1. juli 2003 efter veludført tjeneste og markerede dermed afslutningen på mere end 12 måneders togt.
Danmarks længste ubåds togt nogen sinde.
(Foto: Søværnet)

|Til toppen

Kildehenvisninger:

"

Søværnets operative Kommando, Aarhus

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

TEMAHISTORIEN:

Søværnet efter 1989

LÆS MERE OM DENNE PERIODE:

Med korvetten
OLFERT FISCHER
i Den Persiske Golf

(1990-1991)

-

Korvet i
Ørkenstorm
(1991)

-

Skibskollision i
Fehmern Bælt
(1994)

-

Inspektionskutteren
AGPA til Thule
(1997)

-

TRITON mindes
HMS HOOD
(1997)

-

På patrulje med
GLENTEN
(1999)

-

VÆDDEREN opbringer
fiskefartøj
(1999)

-

Et sidste togt med
SEHESTED
(2000)

-

NIELS JUEL i
STANAVFORLANT
(2000)

-

Søværnets Flyvetjeneste
ved et skillepunkt
(2000)

-

Dansk ubåd reddet
af svensken
(2000)

-

Fiskeriinspektion
ved Færøerne
(2001)

-

S321 NORDKAPERENs
sidste togt
(2001)

-

Varderejsning på
Ravns Storø
(2001)

-

Ubåden SÆLEN på
patrulje
(2002-2003)

-

Operation Iraqi Freedom (2003)

-

Missilfartøjer på konvojtjeneste
ved Gibraltar
(2003)

-

MOBA udfases (2003)

SE OGSÅ:

Flådens skibe efter 1989

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 11. juni 2004

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger