US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Historien4Flåden 1945-19894På togt med GALATHEA4Ekspeditionens opgaver

 

 Historien

4Før 1801

41801-1814

41814-1848

41848-1864

41865-1913

41914-1918

41919-1939

41939-1945

41945-1989

4Efter 1989

4Oversigt

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

På togt med GALATHEA (1950-52):

Ekspeditionens opgaver

GALATHEAs hovedopgave var at undersøge oceanernes dybdegrave

Nedenfor gengives instruktionen til den videnskabelige leder af den danske dybhavsekspedition, professor A. F. Bruun.

Af Johnny E. Balsved

Det var GALATHEAs hovedopgave at undersøge oceanernes dybdegrave for at søge at få klarlagt, hvorvidt og i hvilken udstrækning, der fandtes liv under de ekstreme vilkår, der hersker dernede.

Flere andre videnskabelig opgaver var også blevet pålagt ekspeditionen, og nedenfor gengives instruktionen til den videnskabelige leder af den danske dybhavsekspedition, dr.phil. A. F. Bruun.

Instruktionen

"Den danske dybhavsekspedition jorden rundt udsendes af ekspeditionens komité i samarbejde med søværnet ombord i fregatten GALATHEA, der af staten gennem marineministeriet er stillet til rådighed til dette formål samt for at vise flaget i udlandet.

Togtet forventes at skulle vare i ca. 24 måneder fra begyndelsen af okto-ber at regne.

1. Ekspeditionens videnskabelige formål er at foretage biologiske og oce-anografiske undersøgelser og indsamlinger fortrinsvis i det egentlige dyb-hav. Der skal i særlig grad lægges vægt på materialets sortering og bear-bejdelse ombord.

Følgende opgaver og områder bør specielt tages op til undersøgelse:

a) Benthosfaunaen på dybder udover 4.000 m undersøges, såvel med slæbende redskaber som med bundhenter i den udstrækning, det er muligt.

b) Der søges gennemført fiskeri med langliner, ruser, trawl etc. efter større fisk og blæksprutter på alle dybder over 1.000 m.

c) Der søges gennemført kvantitative undersøgelser af bundfaunaen i tro-piske, subtropiske og sydligt tempererede farvande i form af snit med kvantitative bundhentere fra kysten og ud til så store dybder som muligt.

Disse undersøgelser koncentreres på enkelte områder ud for kyster af for-skellig type (flodmundinger, klitkyster etc.). Der søges gennemført sam-menlignende undersøgelser over kontinenters øst- og vestkyster etc.

d) Der foretages bathypelagiske indsamlinger, suppleret med plankton-indsamlinger i de øvre vandlag i tilslutning til produktionsbiologiske under-søgelser. Der foretages endvidere indsamlinger af neritisk plankton i visse udvalgte, tropiske områder og ved isolerede øer.

e) Der tilstræbes i størst mulig udstrækning at søge klarlagt dybhavsorga-nismernes økologi gennem maveindholdsundersøgelser, evt. fysiologiske undersøgelser, fixering af kønsorganer, etc.

f) Hydrografiske undersøgelser foretages i den udstrækning, de biologiske undersøgelser kræver det.

g) Der foretages undersøgelser over jordmagnetisme på store sybder. End-videre foretages misvisningsundersøgelser i størst muligt omfang.

h) Under ophold i havne foretages indsamlinger i littoralzonen, i det væ-sentlige dog kun i mindre velundersøgte områder, ved isolerede øer etc.

i) Indsamlinger i land foretages kun lejlighedsvis og må ikke gribe forstyr-rende ind i ekspeditionens egentlige arbejde. I sydlige boreale områder og ved isolerede øer skal der dog lægges noget mere vægt på landindsamlin-ger, specielt af jordbundens fauna.

j) Ekspeditionen skal i øvrigt i den udstrækning, det kan ske, uden at ho-vedformålet berøres, stille sig til rådighed for sådanne videnskabsmænd, der i tilknytning til ekspeditionen ønsker at løse specielle opgaver af biolo-gisk, oceanografisk eller etnografisk art.

Ekspeditionen skal, i den udstrækning, det er muligt, og uden at ekspedi-tionens hovedformål berøres heraf, søge fremskaffet etnografiske, kultur-historiske og lignende materialer - evt. ved udveksling med tilsvarende dansk materiale.

2. Ekspeditionens øvrige formål. Ekspeditionen skal i øvrigt søge at sprede kendskab til dansk kulturliv og erhvervsliv gennem foredrag, film, etc. Den skal søge forbindelse med danske i oversøiske havne.

Under ophold i tidligere danske kolonier skal der søges fremskaffet billed-materiale og evt. indsamlet minder om den danske tid. Dette arbejde fore-stås af ekspeditionslederen i samarbejde med skibschefen.

Ekspeditionen skal i den udstrækning, det øvrige arbejde tillader det - bl.a. til brug for Statens Filmcentral (Dansk kulturfilm) - søge optaget oplysende kortfilm fra de egne, der besøges, ligesom der søges optaget stålbåndsop-tagelser af vigtigere begivenheder, interessante besøg, o.lign. til udsendel-se i dansk radio (jfr. komitéens kontrakt med forfatteren Hakon Mielche).

3. Ekspeditionens ledelse. Den af komitéen udpegede ekspeditionsleder, der repræsenterer komitéen ombord, har det fulde ansvar for gennemførel-sen af ekspeditionens formål og kan træffe alle hertil sigtende dispositio-ner.

Han bestemmer - under hensyn til skibets sikkerhed i samråd med skibs-chefen - hvor, hvor længe og med hvilke redskaber der skal arbejdes, hvil-ke indsamlinger, der skal afses tid til, ligesom han inden for den fastlagte sejlplan træffer de for arbejdets gennemførelse nødvendige bestemmelser om skibets bevægelser.

Ekspeditionslederen repræsenterer ekspeditionen dels over for videnskabe-lige myndigheder og institutioner, dels - i forening med skibschefen - over for civile myndigheder.

Han disponerer over den videnskabelige udrustning, herunder ekspeditio-nens jagtvåben og jeep, samt over laboratoriet og de til den videnskabelige stabs rådighed stående 11 lukaf'er.

Han leder det videnskabelige arbejde ombord, er nærmeste foresatte for fiskemesteren og de videnskabelige assistenter. De værnepligtige labora-toriegaster stilles - efter aftale med skibschefen - til rådighed for ekspeditionslederen til udførelse af videnskabeligt arbejde og øvrige arbej-der, der står i forbindelse med de videnskabelige undersøgelser.

Ekspeditionslederen fordeler endvidere arbejdet mellem de videnskabelige medarbejdere, fører eller har ansvaret for føring af ekspeditionens journaler og aflægger så vidt muligt en ugentlig kort rapport til komitéen.

4. Ekspeditionens rute skal såvidt muligt gennemføres efter den af komi-téen vedtagne sejlplan.

Ekspeditionslederen kan dog foretage mindre ændringer - nødvendiggjort af det videnskabelige arbejde - i sejlplanen - større ændringer kan kun fin-de sted efter forhandling med komitéen.

Beslutninger om ændringer, der er nødvendiggjort af hensyn til skibets sik-kerhed og forsyninger, tages af skibschefen.

5. Efter aftale mellem ekspeditionslederen og skibschefen skal skibets of-ficerer og besætning bistå ved udsætning og indhaling af redskaber, repa-ration af disse og andet forefaldende arbejde i de videnskabelige undersø-gelsers tjeneste.

6. Eventuelle tvivlsspørgsmål kan af ekspeditionslederen indankes for ko-mitéens forretningsudvalg.

Havundersøgelsesskibet GALATHEA til ankers ud for Afrikas kyst

Havundersøgelsesskibet GALATHEA til ankers ud for Afrikas kyst.
(Foto fra Marinens Biblioteks samlinger)

|Til toppen

 Relaterede historier:

4Fotoserie Galathea Ekspeditionen (2006-07) - 27/04/2007

4Besætningsskift på VÆDDEREN - 12/12/2006

4Mindre brand på VÆDDEREN - 16/11/2006

4Galathea 3 ruten klar - 26/03/2006

4VÆDDEREN klargøres - 27/02/2006

 4Fotoserie VÆDDEREN klargøres (2006) - 27/02/2006

4På togt med GALATHEA (1950-1952) - 19/02/2006

 4Forberedelserne - 19/02/2006

 4Ekspeditionens opgaver - 19/02/2006

 4Kort over ruten - 19/02/2006

4GALATHEAs jordomrejse (1845-1847) - 16/01/2006

 4Kongens instruks til Kaptajn Steen A. Bille - 16/01/2006

 4Kolonisering af Nicobarøerne - 16/01/2006

 4Detailkort over Nicobarøerne - 16/01/2006

 4Fakta omkring et billede - 21/01/2006

 4Kort over ruten - 16/01/2006

4VÆDDEREN ombygges i Skagen - 21/12/2005

4Galathea Ekspeditionen (2006-2007) - 27/07/2005

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

GALATHEAs jordomsejling 1950-52 - Den danske dybhavsekspeditions virke og resultater skildret af deltagerne, under redaktion af A. F. Bruun, Svend Greve, H. Mielche og R. Späck, udgivet af J. H. Schultz Forlag 1953

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

LÆS MERE OM DENNE EPISODE:

Forberedelserne

-

Ekspeditionens opgaver

-

Kort over ruten

SE OGSÅ:

GALATHEAs jordomrejse
(1845-1847)

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 19 februar 2006

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger