US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4SøværnsNyt4Fusion til skade for forskningen

 

 Historien

 SøværnsNyt

4Nyhedsarkiv 2009

4Nyhedsarkiv 2008

4Nyhedsarkiv 2007

4Nyhedsarkiv 2006

4Nyhedsarkiv 2005

4Nyhedsarkiv 2004

4Nyhedsarkiv 2003

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

25. januar 2009

Fusion til skade for forskningen:

Marinens Bibliotek på vej mod nedlæggelse efter 244 års vidensindsamling

Arbejdsgruppe under Forsvarsakademiet foreslår en fysisk sammenlægning af forsvarets tre biblioteker til ét fælles bibliotek placeret på Kastellet i København.

Marinens Bibliotek på Nyholm i København

Marinens Bibliotek på Marinestation København.
(Foto: Marinens Bibliotek)

Af Johnny E. Balsved

Egentlig skal man vist være fra hæren eller Forsvarsakademiet for at kunne bakke op om en arbejdsgruppes forslag om fysisk at sammenlægge forsvarets nuværende tre biblioteker, nemlig Det Kongelige Garnisions-bibliotek på Kastellet, Flyvevåbnets Bibliotek i Jonstrup og Marinens Bibliotek på Nyholm i København, til ét fælles bibliotek.

Forslaget om en fysisk sammenlægning kommer fra en arbejdsgruppe ledet af bibliotekskonsulent Kirsten Bisgaard, der ifølge Morgenavisen Jyllands Posten er udset til at lede det ny fælles bibliotek.

De tre værnsbiblioteker blev i 2001 organisatorisk flyttet fra at være under-lagt Forsvarskommandoen til at høre under Forsvarsakademiet, der i øvrigt også har sit eget bibliotek.

Et ændret underlæggelsesforhold der, ifølge udtalelse til fagbladet "Danske Officerer", ikke kun skulle blive et skifte af kommandoforhold, men efter-hånden skulle komme til at udgøre en nedgradering af værnsbibliotekerne, såvel hvad økonomien som indflydelsen og handlefriheden angik.

Nærhedsprincippet

Ikke mindst for Marinens Bibliotek, der blev grundlagt 3. januar 1765, har nærhedsprincippet været væsentligt, da biblioteket ikke kun har status som forskningsbibliotek, men også fungerer som skolebibliotek for Søværnets Officersskole, der altid har ligget i kort gåafstand fra biblioteket.

En sammenlægning af bibliotekerne på Kastellet vil således for både Flyve-våbnets og Marinens Biblioteker betyde et brud på en årelang nærhed til de to værns officersskoler, hvor Hærens Officersskole på Frederiksberg Slot ved Zoologisk Have altid har befundet sig uden for gåafstand af Det Kon-gelige Garnisionsbibliotek.

Set ud fra et økonomisk synsvinkel er der vel næppe nogen tvivl om, at en eventuel sammenlægning af bibliotekerne kan medføre en umiddelbar økonomisk gevinst, men det vel nok lige så interessant, og måske vigtigere, at kigge på de eventuelle forskningsmæssige forringelser ved en sammenlægning.

Stor samling

Marinens Bibliotek råder i dag over cirka 50.000 bogtitler, cirka 125.000 fotografier og 350 DVD'er, videoer og smalfilm samt specialsamlinger de-dikeret til forskere. En del af bibliotekets samling har såkaldt privat provi-ens, dvs. at de ikke umiddelbart vil kunne overdrages til et forsvarsbiblio-tek.

Pladsforholdene på Det Kongelige Bibliotek i Kastellet vil, ifølge naval-history.dk's oplysninger, ikke muliggøre en samling, hvorfor en meget stor del af værkerne skal placeres i fjerndepot, hvilket ikke kan være til glæde for et forskningsbiblioteks brugere.

Således vil formentlig kun omkring 7.000 bøger, eller cirka 15 procent, fra den nuværende samling kunne få plads på det nye samlede bibliotek, hvorfor der fremover vil kunne gå en rum tid inden en bog vil kunne findes frem fra et fjernarkiv.

Det fremgår også af rapporten, at hele bibliotekets billedarkiv, der rummer cirka 125.000 fotografier, skal henlægges til fjernarkivet, ligesom den igangværende indscanning til det digitale fotoarkiv skal ophøre.

Museumsinspektør Jacob Seerup fra Orlogsmuseet/Statens Forsvarshistori-ske Museum udtaler til Morgenavisen Jyllands Posten: "Det vil være ulykke-ligt, hvis så mange års akkumulering af viden med ét slag skal likvideres."

"Marinens Bibliotek råder over en enestående samling af bøger om den danske flåde fra 1765 til i dag. Den er skabt ved møjsommeligt arbejde gennem et kvart årtusinde", siger museumsinspektøren.

I "Danske Officerer" nævnes, at en sammenlægning af bibliotekerne man-ge gange har været foreslået fra hærens side, første gang helt tilbage i 1841.

En realitet

Arbejdsgruppen omkring bibliotekssammenlægningen skulle udarbejde en rapport, der efterfølgende skal godkendes af Forsvarskommandoen. Fra officielt hold foreligger dog intet offentliggjort om, at denne endelige beslutning er blevet truffet.

Ganske desuagtet er det dog en realitet, at den nuværende marinebibliote-kar, kommandørkaptajn Karsten Palle Hansen (pilotnavn: KAS) afgår fra stillingen med udgangen af januar måned.

Ny marinebibliotekar vil være oberstløjtnant i hæren, Vagn Gotfredsen, der indtil 1. april vil være på biblioteket én dag om ugen!

Navalhistory.dk har desuden kunnet erfare, at ingen af de nuværende an-satte på Marinens Bibliotek tilsyneladende har været medinddraget i beslutningsprocessen, hvilket kunne indikere, at beslutningen om en fysisk sammenlægning egentlig var truffet inden arbejdsgruppen påbegyndte sit arbejde, hvilket vel næppe er i overensstemmelse med forsvarets officielle politiker.

 Relaterede historier:

4Biblioteksmystik - 08/03/2009

|Til toppen

Kildehenvisninger:

"

Fagbladet Danske Officerer - København

"

Morgenavisen Jyllands Posten, Århus.

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

SENESTE NYHEDER FRA SØVÆRNET:

10-03-2009:
Kuttere på forårsauktion

-

09-03-2009:
Skibsnavne offentliggjort

-

08-03-2009:
Biblioteksmystik

-

26-02-2009:
2. nye fregat køllægges

-

19-02-2009:
Kystradarprojekt forsinket


Flere Nyheder

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 25. januar 2009

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger