US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Synspunkter4Den fredløse kommando

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Den fredløse kommando

I dette indlæg fastslår kronikøren, at Forsvaret står sig bedst og mest professionelt i sin opgaveløsning til gavn for det grønlandske samfund ved at lade Grønlands Kommando forblive i Grønnedal!

Af kommandør Axel Fiedler, Jerup

Fem år er gået siden Hendes Majestæt Dronningen, Statsministeren, Landsstyreformanden, Forsvarsministeren og Forsvarschefen sammen med medarbejderne ved Grønlands Kommando (GLK) i Grønnedal fejrede 50 års jubilæet for dens oprettelse.

Under festmiddagen sagde Statsminister Poul Nyrup Rasmussen (S) i sin lykønskningstale bl.a., at Grønlands Kommando i tidens løb havde været underkastet mange forsøg på flytning fra Grønnedal, og at resultatet hver gang var endt med, at Kommandoen skulle blive liggende.

Statsministeren tilføjede, at det måtte være slut med den uro, der altid havde været om placeringen i Grønnedal, så han ville gerne på stedet love, at Grønlands Kommandos placering også i fremtiden ville være Grønnedal.

Den udtalelse gav anledning til en spontan klapsalve fra middagsgæsterne.

"Fremtiden" varede ikke længe

En Statsminister spår, men råder ikke over fremtiden, så kun fem år skulle gå inden løftet var forsvundet ud af "mands minde", og der blev fundet en anledning til at åbne en undersøgelse af, om det nu ikke også var bedre, om Grønlands Kommando lå et andet sted end i Grønnedal.

Anledningen denne gang blev, at Air Greenland i slutningen af 2005 meddelte, at helikopterflyvningen til Kangilinnguit ville udgå af 2006 ruteplanen grundet manglende passagergrundlag.

Om kronikøren:

Kommandør Axel Fiedler

Kommandør
Axel Fiedler
gjorde i en længere
årrække tjeneste som inspektionsskibschef
og eskadrechef
 for 1. Eskadre.

Han har været
Chef for Operations- og Planlægningsafdelingen
og Chef for
Grønlands Kommando

Axel Fiedler blev pensioneret i 2004.

Grønlands Kommando protesterede, Forsvarsministeren blev inddraget, og der blev stillet ultimative krav om beflyvning.

Flyvningen blev genoptaget med tilskud fra Forsvarsministeriet foreløbig indtil udgangen af 2007, hvor en landingsbane til fastvingede fly forventes klar i Paamiut.

Analysearbejdet sættes i gang

Men det blev ikke glemt, at Air Greenland ville lukke helikopterruten, hvorfor Forsvarsministeriet i maj 2006 pålagde Forsvarskommandoen at gennemføre et analysearbejde vedrørende Grønlands Kommandos fremtidige placering herunder en undersøgelse af en mulig sammenlægning af de to nordatlantiske kommandoer Færøernes Kommando og Grønlands Kommando.

"Baggrunden herfor er Grønlands Hjemmestyres beslutning om at indstille helikopterbeflyvningen af Grønnedal med udgangen af 2007."

Forsvarskommandoen igangsatte analysen, idet kommandoen udvider opgaven til også at omfatte en analyse om "hjemtagning af alle opgaver, der kan varetages fra Danmark", måske med baggrund i, at "Analysearbejdet, der er dikteret af Forsvarsministeriet, udspringer af et generelt ønske om at reducere de omkostninger, som er forbundet med en isoleret placering af Grønlands Kommando."

Rapportens forskellige modeller

Forsvarskommandoen frem-sendte i begyndelsen af december en omfattende rap-port til Forsvarsministeriet, hvori man gør grundigt rede for  de operative, organisatoriske, be-mandingsmæssige og økono-miske konsekvenser for flere forskellige modeller for place-ring af kommandoernes hoved-kvarterer.

Rapporten behandler indled-ningsvis kort det historiske forløb med Forsvarskomman-doens tidligere forsøg på at få flyttet Grønlands Kommando fra Grønnedal til hovedmålet Nuuk.

Grønlands Kommando i Grønnedal

Grønlands Kommando i Grønnedal.
(Foto:
Grønlands Kommando)

"Planerne for en flytning af GLK til Nuuk/Godthåb blev igen i 1999 afvist af Grønlands Hjemmestyre, hvor Landsstyreformand Jonathan Motzfeldt erklærede sig utilfreds med processen, som han anså som en negligering af Grønlands Hjemmestyres beføjelser."

Grønlands Kommando i Grønland

Det koster ca. 50 millioner kroner om året at drive Grønlands Kommando i Grønnedal, hvoraf lønningsudgiften til bemandingens 65 personer udgør de 35.

Hertil skal lægges allerede planlagte materiel- og miljøarbejder for ca. 22 millioner, hvoraf en betydelig del er afsat til renovering af kajanlægget.

Bygninger og anlæg er gennem årene blevet løbende vedligeholdt og moderniseret med det resultat, at vedligeholdelsesstandarden er høj og der er også et velfungerende og tæt samarbejde mellem Ivittuut Kommu-ne og Kommandoen om boliger og gensidig støtte.

Grønlands Kommando i Grønnedal er en livskraftig myndighed med en stærk placering i det grønlandske samfund

Ved Forsvarsforliget i 2005 overførte man Sirius-patruljen, Station Nord, Forsvarets Vagt i Mestersvig, speditørtjenesten i Danmark og Luftgruppe Vest i Kangerlussuaq fra de militære kommandoer i Danmark til Grønlands Kommando, hvorved bemandingen i Grønnedal blev forøget med 5 personer.

I de sidste fem år er der bygget og ombygget boliger i Grønnedal og Ivittuut Kommune, så en større del af besætningen kan medtage deres familie i henhold til Forsvarskommandoens udmeldte familiepolitik fra 2001, og det sidste byggeri i Dalen har været opførelsen af en ny terminalbygning ved helikopterlandingspladsen.

Behovet for møder med myndigheder i Nuuk er af Grønlands Kommando opgjort til at være to på årsbasis, og ved mødebehov herudover kan der anvendes medsejlads i inspektionsskibe og –kuttere eller militær helikoptertransport.

Forskellige flytningsmuligheder

Ved en flytning af den nuværende Grønlands Kommando til Nuuk kan bemandingen iht. rapporten nedsættes til 31 personer svarende til en årlig lønnings- og driftsudgift ca. 28 millioner og flytteudgifter på ca. 195 millioner, hvor oprydningsomkostningen i Grønnedal beløber sig til ca. 58 millioner.

Forsvarskommandoen undersøgte også en model, hvor Grønlands Kommandos myndighedsområde med underlagte tjenestesteder overtages af Søværnets Operative Kommando i Århus.

Herfra foretages samarbejdet med Hjemmestyret og Rigsfællesskabets myndigheder samt administration, sagsbehandling og planlægningen for udførelse af alle opgaver i Grønland.

I dets døgnbemandede operationscenter i Havreballeskoven ved Århus opbygges farvandsovervågningsbilledet for de grønlandske farvande herunder om skibene i det grønlandske skibspositionssystem.

I Nuuk oprettes et Forbindelseselement på 16 personer, der skal udføre opgaverne maritim eftersøgnings- og redningstjeneste, fiskeriinspektion, assistance til kongelige og militære VIP (meget betydningsfulde personers) transporter i Grønland samt bistand til det civile redningsberedskab i Grønland.

De samlede udgifter ved denne model er årlige lønnings- og driftsudgifter på ca. 26 millioner og flytteudgifter på ca. 158 millioner.

Færøernes Kommando i Mjørkadalur på Færøerne

Færøernes Kommando i Mjørkadalur på Færøerne.
(Foto fra Færøernes Kommando)

Yderligere en model består i en sammenlægning af Grønlands Kommando og Færøernes Kommando til én kommandomyndighed, Den Nordatlantiske Kommando, placeret i Nuuk eller Grønnedal med Forbindelseselement i Torshavn samt en mulig placering i Torshavn med Forbindelseselement i Nuuk.

Herudover analyserer Forsvarskommandoen en model, hvor alle kommandoernes myndighedsområder overtages af Søværnets Operative Kommando og der oprettes forbindelseselementer i henholdsvis Nuuk og Torshavn, med ansvarsområder som beskrevet oven for.

Økonomien ved de forskellige modeller for Den Nordatlantiske Kommando er:

Placering

Lønning og drift

Flytteudgift

Nuuk

35,6

194,1

Grønnedal

57,7

  14,0

Torshavn

36,0

156,5

Århus

32,3

194,5

Men hvad mister man?

Hvis man ser på den økonomiske gevinst ved alle de opstillede modeller, så er resultatet, at det ved dem alle vil tage mindst 7 år at akkumulere et overskud i lønnings- og driftsudgifterne, der er stort nok til at kunne betale en flytning bort fra den nuværende placering i Grønnedal.

Et er den eventuelle langsigtede økonomiske gevinst, men hvad sættes der over styr ved at forlade etablissementet i Grønnedal og flytte til Nuuk eller ved helt at nedlægge Grønlands Kommando og flytte kommando-myndigheden til Søværnets Operative Kommando i Århus repræsenteret af et forbindelseselement i Nuuk?

Ved at forlade Grønnedal afskrives årtiers statslig og kommunal investering i opbygningen af et velfungerende og tidssvarende etablissement.

En investering af størrelsesordenen mange hundreder af millioner kroner, som måske ikke kan finde anvendelse til andre formål i det grønlandske samfund, og hvor gevinsten, uanset hvilken model der vælges, kun kan hentes ind over lønnings- og driftsbudgettet.

Grønlands Kommando i Grønnedal er en livskraftig myndighed med en stærk placering i det grønlandske samfunds daglige liv og virke.

Den er en respekteret og anerkendt samarbejdspartner med Hjemmestyrets og Rigsfællesskabets myndigheder samt ikke mindst i relationen til de amerikanske styrker på Thule Basen og samarbejdet med islandske og canadiske myndigheder på rednings- og miljøområdet.

Det er i den forbindelse ikke uvæsentligt, at Forsvaret i Grønland er repræsenteret ved Chefen for Grønlands Kommando med rang af kontreadmiral.

Ved at flytte kommandomyn-digheden til Søværnets Operative Kommando i Århus sender Forsvaret et nedvurderende sig-nal til det grønlandske samfund om den betydning og priori-tering, som løsningen af Fors-varets opgaver i Grønland vurderes at have nu og i fremtiden.

Hjemmestyrets, Rigsombuds-manden i Grønlands, Politi-mesteren i Nuuks og Chefen for Thule Basens samarbejdspartner og rådgiver i militære spørgsmål vil da blive Chefen for Søværnets Operative Kommando i Århus!

Slædepatruljen Sirius

Ved det seneste forsvarsforlig blev bl.a. Slædepatruljen Sirius underlagt Grønlands Kommando.
(Foto:
Grønlands Kommando)

I stedet for at Forsvarskommandoen i sin rapport gør det økonomiske regnskab op i sine fortsatte og stædige forsøg på med vold og magt at få flyttet Grønlands Kommando væk fra Grønnedal, så var det måske snarere på plads at glæde sig over de varme ord, som daværende Landsstyreformand Jonathan Motzfeldt bl.a. skrev i forordet til Grønlands Kommandos jubilæumsbog i 2001:

"Altid til tjeneste - sådan oplever jeg Grønnedals rolle i vort store land… Jeg er glad for, at de danske myndigheder – Regering og Folketing – altid har vist en positiv opmærksomhed omkring Grønlands Kommandos eksistens og funktioner, der er uundværlige for det grønlandske samfund."

Anbefalingen

Forsvarskommandoen anbefaler, at Forsvarsministeren vælger løsningen, der omfatter en samling af Grønlands og Færøernes kommandofunktioner for det nordatlantiske område ved hjemtagning til Søværnets Operative Kommando i Århus af samtlige opgaver, som det er muligt at varetage fra Danmark.

At der i Århus staben oprettes en Nordatlantafdeling suppleret med forbindelseselementer i Nuuk og Torshavn, og at cheferne for forbindelseselementerne vil være Forsvarets officielle repræsentanter i respektive dele af Kongeriget. GLK afvikles og Grønnedal etablissementet afhændes.

Spørgsmålet til Grønlands Hjemmestyre og Grønlands befolkning er, om denne løsning lever op til Grønlands krav om en tilstedeværende og velfungerende statsmyndighed på områderne overvågning af territoriet, eftersøgnings- og redningstjeneste, fiskeriinspektion m.fl. opgaver.

Vil Grønland med Jonathan Motzfeldts ord, også i fremtiden have et "Altid til tjeneste" Forsvar?

Vil Grønland  også i fremtiden have et "Altid til tjeneste" Forsvar?

Mit svar er, at Forsvaret står sig bedst og mest professionelt i sin opgave-løsning til gavn for det grønlandske samfund ved at lade Grønlands Kommando forblive i Grønnedal!

Ovennævnte indlæg har tidligere været offentliggjort i "SERMITSIAQ", torsdag den 22. februar 2007.

|Til toppen

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

-

Skriv et indlæg

Du er velkommen til at sende dit indlæg
til Flådens Historie.

Send indlæg eller kronikforslag på
ca. 2000 ord med navn, titel, post-adresse og tlf.nr. til webmaster.

Skriv gerne kortere.

Vi forbeholder os ret til evt. forkortelser, ligesom vi uden nærmere begrundelse forbeholder os retten til at afvise indlæg.

Indlæg kan også indsendes på cd-rom, inkl. en printet version.

Alle indlæg skal være forsynet med min. et foto af forfatteren, sammen med en kort præsentation.

-

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 19. marts 2007

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger