US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Synspunkter4Søværnet vil ud i verden

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

En italiensk marinesoldat fra fregatten ITS SCIROCCO dækker sine kolleger

En italiensk marinesoldat fra fregatten ITS SCIROCCO dækker sine kolleger, mens de boarder et lokalt fragtskib ud for Oman med henblik på inspektion.
(Foto: U.S. Navy/Bart Bauer)

Søværnet vil ud i verden

Danmark skal i højere grad deltage i internationale operationer. Det gælder også søværnet, der allerede fra 2007 vil påtage sig flere opgaver ude i verden!

Af journalist Jon Arskog

Danmark er en del af verden, og derfor skal vi påtage os en større rolle, når der er behov for vores hjælp. Det er netop, hvad forsvarsforliget lægger op til i forhold til anskaffelse af materiel m.v.

Hvis det står til søværnet, skal også danske flådefartøjer deltage i flere internationale operationer, blandt andet gennem NATO's internationale reaktionsstyrke - NRF.

Det har chefen for Søværnets Operative Kommando, kontreadmiral Niels Wang, samt Søværnets Taktiske Stab ved gen-tagne lejligheder ytret ønske om.

På den baggrund bliver den danske flåde frem mod 2009 opbygget, så den kan deltage i flere internationale aktioner fra humanitære katastrofer, inspektion, patrul-jering og bevogtning til egentlige kamp-situationer.

Det sker på materielsiden med anskaffelse af tre patruljeskibe, supplerende udrustning, missil-affyringssystemer, varslings- og ildle-delseskapacitet, konstruktionsforbedrende tiltag på eksisterende skibe, fire maritime helikoptere, samt en opdatering af Lynx helikopterne.

Ifølge chefen for Søværnets Taktiske Stab, flotilleadmiral Palle Cortes, har søværnet udsigt til, at fem og en halv enheder, som det udtrykkes, kan bruges i internationale opgaver gennem de næste år.

Til de opgaver råder søværnet over det tidligere, nu ombyggede inspektionsskib THETIS (= den halve enhed), tre korvetter og to fleksible støtteskibe.

Flotilleadmiral Palle Cortes

Flotilleadmiral Palle Cortes, som er chef for Søværnets Taktiske Stab, peger på, at man allerede i begyndelsen af 2007 kunne sende hans eget skib, det ombyggede inspektionsskib Thetis af sted til strædet syd for Det Røde Hav, som en almindelig fregatenhed underlagt koalitionsledelsen.
(Foto: Guy Toremans, BE)

Derudover råder søværnet over Lynx-helikoptere og fartøjer i FLYVEFISKEN-klassen, der dog ikke er ocean-gående, men som vil kunne bruges i nogle internationale sammenhænge, lyder det fra Palle Cortes.

Således er Søværnet på vej til om nogle år at kunne bidrage i et - efter dansk målestok – væsentligt omfang til internationale maritime opgaver.

Men Søværnet deltager aktivt allerede nu:

- Med det seneste forlig har vi fortsat udviklingen af en ny flåde.

Den ene halvdel er specifikt beregnet på internationale operationer på globalt plan. Derfor mener vi, at vi er klar til at levere vores bidrag.

Det gør vi allerede gennem NATO, eksempelvis med operationen Active Endeavor, som vi regelmæssigt har deltaget i siden 11. september, primært med korvetter og også en ubåd.

Og så er der i øjeblikket situationen i Libanon, hvor vi leverer skibe til FN missionen UNIFIL, siger Palle Cortes.

Et boardinghold fra den italienske fregat ITS SCIROCCO

Et boardinghold fra den italienske fregat ITS SCIROCCO
på vej til inspektion af en fiskerbåd.

(Foto: U.S. Navy/Bart Bauer)

Deltagelse i Task Force 150

Men allerede næste år vil søværnet kunne bidrage med mere end i dag, og det skal man så vidt muligt, mener Palle Cortes, for det er der brug for.

Ikke mindst i lyset af af udviklingen i Irak ser han et substantielt bidrag til operationen Task Force 150 ved det Afrikanske Horn, som den mest relevante i forhold til at understøtte de mål Danmark har med den aktuelle udvikling i verden.

Task Force 150 er en del af Operation Enduring Freedom og Tyskland, Storbritannien, Frankrig, USA, Pakistan, samt andre lande deltager.

Opgaven for de omkring 10 indsatte fartøjer fra koalitionen er at hjælpe de omkringliggende lande med at patruljere mere end 6000 sømils kyststrækning fra Det Røde Hav til Hormuz-strædet i Den Arabiske Golf og ned til grænsen mellem Somalia og Kenya.

Vi ved, at der foregår en hel del trafik over havet med både personer og materiel i relation til de forskellige terrornetværk.

Det er en opgave, de 12 omkringliggende lande ikke selv magter. Formålet er at udøve det, der kaldes MSO, maritime sikkerhedsoperationer, hvilket vil sige at forhindre våbensmugling og andre terrorismerelaterede aktiviteter til søs.

Med andre ord at forhindre udrustningen af terrorgrupperinger i regionen, herunder Irak, og begrænse terrorristernes mobilitet.

- Vi ved, at der foregår en hel del trafik over havet med både personer og materiel i relation til de forskellige terrornetværk. Den trafik er det missionen at forhindre. Men det er et meget stort område, og der har aldrig været skibe nok til at klare opgaven.

Vi er tidligere blevet spurgt, om vi ville deltage i koalitionen, og fra søværnets side vil vi gerne give vores bidrag til opgaven, siger Palle Cortes til Danske Officerer.

Sidegevinst: Stop sørøveri

Og der er flere gode grunde end blot de terrorisme-relaterede til at deltage i overvågningen af netop området ved Afrikas Horn.

- Hvis vi kigger på, hvad det maritime verdensbillede betyder for Danmark, så kan man konstatere, at den danske skibsfarts valutaindtjening i 2005 blev på 150 milliarder kroner.

Omtrent 80 til 90 procent af alt gods bliver sejlet på skibe - ikke mindst fra Asien. Og der er flaskehalse undervejs, hvor skibsfarten nemt kan stoppes, hvis nogen vil noget ondt.

Det drejer sig om flere steder, men blandt andet Suez-kanalen og Hormuz-strædet i dette område og Malacca-strædet ved Malaysia, siger han og peger således på det tiltagende antal piraterier til søs.

Amerikanske marinesoldater fra missilkrydseren USS LEYTE GULF

Amerikanske marinesoldater fra missilkrydseren USS LEYTE GULF giver brød og frugt til lokale fiskere efter at have inspiceret deres båd.
(Foto: U.S. Navy/Bart Bauer)

- Vi ved, at der er mange steder med stor piratvirksomhed, der med jævne mellemrum også er gået ud over danske skibe. Og så er der smugling af flygtninge via havet, hvor mange omkommer.

Hvis man kan stoppe det ved kilden, så kan vi medvirke til at redde mange menneskeliv.

Vi ser det som en samfundsopgave at prøve at bringe de uvæsener til ophør, siger Palle Cortes, der noterer sig, at udenrigsminister Per Stig Møller (K) i forbindelse med afsendelsen af skibe til Libanon tilkendegav en interesse for dansk sø-deltagelse ved Afrikas Horn, idet han sagde, at "var der ikke brug for alle tre skibe, der blev sendt af sted, så kunne det ene jo fortsætte til det Afrikanske Horn".

Vil have ledelsen af Task Force 150

- I dag deltager vi i Task Force 150 med enkeltpersoner, men vi så gerne, at vi også deltog med et skib. På længere sigt så vi også gerne, at min stab i 2008 overtager styrkeledelsen, siger han.

Men at få styrkeledelsen, der går på tur mellem koalitionsparterne, fra 2008 kræver aktiv deltagelse allerede nu.

Det betyder deltagelse med mere end den ene stabsofficer, der her og nu deltager i den tysk-ledede stab på fregatten SCHLESWIG-HOLSTEIN, og også mere end den stabsofficer, der netop er sendt til England med henblik på deltagelse i den engelsk-ledede stab, der tager over, når lederskabet skifter.

Vi ser det som en samfunds-opgave at prøve at bringe de uvæsener til ophør.

- Det er et sammenskudsgilde og man kan ikke være med til festen, hvis man ikke selv medbringer noget, siger Palle Cortes og peger på, at man allerede i begyndelsen af 2007 kunne sende hans eget skib, det ombyggede inspektionsskib THETIS af sted, som en almindelig fregatenhed underlagt koalitionsledelsen.

THETIS, som netop er blevet klarmeldt efter Neptune Warrior-øvelsen ved Skotland for nylig, er ikke beregnet til egentlig krigsførelse, men opgaven lyder heller ikke på kamphandlinger som sådan.

Den lyder på overvågning af havområdet og bording af mistænkelige skibe, og den opgave mener Palle Cortes, at THETIS udmærket kan løse.

- Vi kunne begynde med at sende enkelte enheder af sted. Det kunne være THETIS med eller uden Søværnets Taktiske Stab ombord. Den kunne så efterfølges af først en korvet og siden en anden.

Det kan vi gøre i 2007. Det kunne så danne grundlag for, at vi i 2008 kunne overtage styrkeledelsen med ABSALON, der vil være klar i slutningen af 2007, som kommandoskib med stabsledelsen om bord.

Derudover kunne nogen de af koalitionsparterne, som vi er vant til at arbejde sammen med - eksempelvis England og Tyskland – stille med tilskud af stabsofficerer, siger han og melder således nogenlunde klart skib:

- Vi er sådan set klar til at overtage ledelsen, men den del af det bliver ikke til næste år, for vi skal lige have ABSALON-klassen klar.

Men så er vi også klar pr. 2008. Nu er det op til politikerne, der må vise, om de, som de siger, har en politisk agenda, der hedder Afrika, lyder det fra flotilleadmiralen.

Opgaven for Task Force 150 er, at afpatruljere dette område ved det Afrikanske Horn for at forhindre terrorisme-relateret aktivitet, og at terrorister fra Afghanistan søger ophold på den Arabiske Halvø og Afrikas Horn.
En sidegevinst vil være at forhindre sørøveri og smugling af flygtninge. Task Force 150 har base i venligtsindede land Djibouti.
(Klik på kortet for at se det i stor udgave)

Krav til mandskab

Grundbesætningen på den lette fregat THETIS ud-gøres af 64 mand, hvoraf godt 15 vil være officerer.

På korvetterne i NIELS JUEL-klassen er godt 15 ud af grundbesætningens 94 mand officerer.

Den fulde besætning på støtteskibet ABSALON, der ifald styrkeledelsen bliver dansk skal være komman-doskib, vil udgøre 100 mand. Heraf vil godt 18 være officerer.

Dertil kommer Søværnets Taktiske Stab, der består af 20 til 25 mand, hvoraf hovedparten er officerer.

Dansk involvering i koali-tionen vil også indebære et logistisk støtteelement, der formentlig vil blive anlagt i den tidligere fran-ske koloni Djibouti, belig-gende mellem Somalia og Etiopien på det Afrikanske Horn.

Her har Task Force 150 i forvejen base og landet er venligtsindet. Det ville kræve yderligere officerer og muligvis også MP be-skyttelse.

Finansiering

Danmark skal selv finan-siere et eventuelt bidrag til Task Force 150.

Finansieringen skal findes indenfor de såkaldte INTOPS-midler, hvor 900 millioner kroner er afsat, samt over forsvarsbud-gettet.

For Søværnet gælder det, at der ikke er nogle sær-lige vilkår for udsendelse.

I forhold til personale-omkostninger er der derfor ikke den store forskel mellem at sejle under hjemlige og fremmede himmelstrøg.

Eneste forskel vil være FN-tillægget, samt at besæt-ningen vil optjene mere frihed end de ville hjem-me, da sejlperioden vil være fem måneder i ste-det for halvanden måned.

Task Force 150

Task Force 150 er den maritime del af Operation Enduring Freedom.

Opgaven er, at afpatruljere Bab El Mandeb strædet syd for Det Røde Hav med henblik på at forhindre terrorisme-relateret aktivi-tet og at terrorister fra Afghanistan søger ophold på den Arabiske Halvø og det Afrikas Horn.

I dag deltager vi i Task Force 150 med enkeltpersoner, men vi så gerne, at vi også deltog med et skib. På længere sigt så vi også gerne, at min stab i 2008 overtager styrkeledelsen.

Kommando-/inspektionsskibet THETIS.

Kommando-/inspektionsskibet THETIS.
(Foto: Søværnets Taktiske Stab)

Ovennævnte indlæg har tidligere været offentliggjort i Linieofficernes fagblad "Danske Officerer", Nr. 10, december 2006.

|Til toppen

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

-

Skriv et indlæg

Du er velkommen til at sende dit indlæg
til Flådens Historie.

Send indlæg eller kronikforslag på
ca. 2000 ord med navn, titel, post-adresse og tlf.nr. til webmaster.

Skriv gerne kortere.

Vi forbeholder os ret til evt. forkortelser, ligesom vi uden nærmere begrundelse forbeholder os retten til at afvise indlæg.

Indlæg kan også indsendes på cd-rom, inkl. en printet version.

Alle indlæg skal være forsynet med min. et foto af forfatteren, sammen med en kort præsentation.

-

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 19. marts 2007

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger