US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Historien4Flåden 1914-19184Flåden under 1. verdenskrig4Ubåden DYKKERENs forlis

 

 Historien

4Før 1801

41801-1814

41814-1848

41848-1864

41865-1913

41914-1918

41919-1939

41939-1945

41945-1989

4Efter 1989

4Oversigt

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Ubåden DYKKERENs forlis (1916):

Ubåden DYKKEREN forlist i Øresund efter kollision med en norsk damper

Chefen for ubåden DYKKEREN, premierløjtnant Svend Aage Christiansen omkom, medens det lykkedes rednings-mandskabet at bjærge de øvrige otte besætningsmedlem-mer fra den forulykkede ubåd

9. oktober 1916 ramtes det unge danske ubådsvåben af en alvorlig ulykke, da ubåden DYKKEREN under en dykningsøvelse ud for Tårbæk Rev blev påsejlet af den norske damper VESLA.

Af Johnny E. Balsved

9. oktober 1916 forlod ubåden DYKKEREN, under kommando af premier-løjtnant Svend Aage Christiansen, Holmen.

Lige uden for Københavns havn blev kursen sat mod nord, mod Tårbæk.

Ubåden og dens 9 mands besætning havde ganske ubevidst påbegyndt bådens sidste  skæbnesvangre togt.

Ubåden DYKKEREN

Ubåden DYKKEREN til kajs ved Orlogsværftet.
(Foto fra Orlogsmuseets arkiv)

Søværnets første ubåd

Ubåden DYKKEREN var Søværnets første ubåd.

Den var blevet bygget for det danske søværn ved Fiat San Giorgio værftet i La Spezia i Italien i 1908/09, og var efter en bugsering fra Italien til Dan-mark, indgået i den danske flåde 29. september 1909.

I modsætning til flådens senere ubåde, der også blev udstyret med diesel-motorer, var DYKKEREN kun udstyret med elektromotorer, hvilket gjorde, at dens rækkevidde var stærkt begrænset, specielt da batterierne fra star-ten kun kunne oplades på Holmen.

I 1916 blev ubåden derfor primært anvendt som skole-ubåd, med stærkt begrænsede krigsopgaver, idet dens primære rolle blev at uddanne nye ubådsfolk.

Rutinemæssig dykning

Ved 1330-tiden nåede ubåden frem til øvelsesstedet ud for Tårbæk Rev lige nord for København, og der blev gjort klar til den rutinemæssige dyk-ning.

Fra ledsagefartøjet, torpedotrans-portfartøjet SLEIPNER, kunne man følge forberedelserne. I de dage blev ubådene af sikkerhedsmæssige år-sager altid ledsaget af et overflade-skib under øvelsesdykninger.

Ombord på DYKKEREN blev lugerne beordret lukket, og snart efter skyl-lede Øresunds bølger henover ubå-den, medens den indledte sin dyk-ning.

Efter kort tid var der intet der røbede den neddykkede ubåd, bortset fra de

Ubåden DYKKEREN

Ubåden DYKKEREN til søs
(Foto fra Orlogsmuseets arkiv)

hejste reglementerede signaler ombord i ledsageskibet.

Kollisionskurs

Ubåden havde kun været neddykket i ganske kort tid, da man fra broen på SLEIPNER observerede en stor damper, der havde kurs lige mod det sted, hvor ubåden var dykket.

Torpedotransportbåden SLEIPNER

Ledsagefartøjet,
torpedotransportfartøjet SLEIPNER

Ledsagefartøjet brugte sin dampfløjte for at advisere det fremmede skib, der senere viste sig at være den norske damper S/S VESLA af Bergen, men tilsyneladende fortsatte damperen sin sejlads.

SLEIPNER begyndte nu at udsendte korte stød med sin dampfløjte, som er det internationale faresignal til søs. VESLA, der nu indså, at den stævnede mod fare, slog omgående bak på maskinerne - men for sent.

Kort efter blev dampskibets stævn løftet lidt ud af vandet, da det tilsyneladende ramte noget under vandet!

Ubåden DYKKEREN synker

Inde i ubåden lød det som om der væltede en stak jernplader, da det nor-ske dampskib ramte ubåden. Ubåden krængede voldsomt over ved kollisi-onen og vandet begyndte ret hurtigt at trænge ind i agterskibet.

DYKKEREN var blevet ramt lige agten for den agterste nedgangsluge og en større læk sloges ved lugekarmen. Vandet fossede ind i agterskibet og ma-skinrummet gennem den beskadigede luge agter.

Der måtte handles omgående af den indespærrede besætning for at redde livet!

Chefen, premierløjtnant S. Aa. Christiansen, agerede som en professionel ubådsmand. Han gav umiddelbart ordre til at blæse hovedtankene ud og forsøgte samtidigt at udløse ubådens faldkøl. Formålet var helt klart at få DYKKEREN tilbage på overfladen.

Men katastrofen kunne ikke afværges og i en kaskade af luftbobler lagde ubåden sig til hvile på ca. 10 meter vand og med en svag slagside.

Klokken var nu blevet lidt over 2 om eftermiddagen.

Øjeblikkelig alarm og hurtig indsats

SLEIPNER slog øjeblikkelig alarm ved at sejle over til det opankrede sta-tionsskib ved Tårbæk Rev, kanonbåden GULDBORGSUND, der kunne alar-mere videre til flådens overkommando.

Ved et rent tilfælde befandt der sig en dykker om-bord i GULDBORGSUND. - Og ikke en helt tilfæl-dig dykker.

Dykkeren var nemlig daværende kaptajn, baron Niels Juel-Brockdorff, der selv var en erfaren ubådsmand, og tidligere havde været chef for DYKKEREN.

Juel-Brockdorff var for nærværende chef for flå-dens nyeste ubåd TRITON, der netop i de dage var til eftersyn ved Orlogsværftet.

Han havde derfor valgt netop denne dag at besø-ge GULDBORGSUNDs chef, kaptajn Hermann Ewald, der i øvrigt var gift med hans kones søster.

3 mand kommer op til overfladen

Da SLEIPNER kom på siden af kanonbåden gik Juel-Brockdorff ombord, for om muligt at kunne

Kaptajn N. Juel-Brockdorff

Kaptajn, baron
Niels Juel-Brockdorff

hjælpe til ved redningsarbejdet. Han blev omgående iført den i ledsagefar-tøjet værende dykkerdragt, mens de sejlede hen mod den bøje som mar-kerede stedet, hvor dykkeren var forsvundet.

På vejen derhen observeredes pludseligt, at 3 mand dukkede op til over-fladen med underbådsmand Janus Sørensen i spidsen. Det var lykkedes dem at sluse sig ud gennem kommandotårnet. De 3 mand blev hurtigt samlet op af en båd, som VESLA havde sat i vandet.

De kunne berette, at chefen for DYKKEREN, premierløjtnant Svend Aage Christiansen stadig befandt sig i kommandotårnet.

Klokken var nu blevet halv tre.

6 redningsveste til 9 mand

Ubåden var udstyret med i alt 12 iltåndingapparater med indbygget red-ningsvest. 2 af disse var blevet ødelagt, medens 4 var placeret i det vand-fyldte rum.

Nu var der således kun 6 apparater med tilhørende redningsveste til de 9 mand i ubåden.

Ombord i ubåden besluttede man sig derfor for, at de 3 der ikke havde noget iltåndingsapparat omgående skulle forsøge at sluse sig ud gennem kommandotårnet.

Chefen, der var udstyret med iltåndingsapparat skulle assistere dem ved udslusningen. Planen var, at de alle 9 skulle forsøge at sluse sig ud gen-nem kommandotårnet, med chefen som sidste mand.

Første dykker nede ved ubåden

Premierløjtnant Svend Aage Christiansen

Chefen for DYKKEREN,
premierløjtnant
S. Aa. Christiansen
omkom ved ulykken

Fra SLEIPNER besluttedes det nu at sende dykkeren, Niels Juel-Brockdorff, ned for at prøve at få kontakt med chefen i kommando-tårnet.

Juel-Brockdorff udtaler selv om forsøget: "Jeg landede også godt nok på dækket, men da båden lå med en del slagside, måtte jeg med forsigtighed kravle hen ad dækket og var så uheldig at glide, så inden jeg fik rigtig fat, dumpede jeg ned på bunden. -"

Han fortsætter: "Med de tre ryk i livlinen fik jeg signaleret, at jeg skulle hales op; et nyt forsøg mislykkedes også, da strømmen tog mig, så jeg måtte give op.

Ulykken skete ved 13-tiden, og da der vel er gået det meste af en time, inden jeg kunne komme ned, er det vist tvivlsomt, hvorvidt che-fen på det tidspunkt havde været i live."

Klorgas og vand inde i ubåden

Det blev snart umuligt for de 5 besætningsmedlemmer at opholde sig ag-ter. Ikke mindst da det indtrængende saltvand begyndte af udvikle klorgas fra akkumulatorerne.

Mandskabet søgte derfor tilflugt forude i torpedorummet. Gennem koøjet til kommandorummet kunne de se hvordan vandet fortsat steg.

Mændenes grundige træning, disciplin og personligt mod blev nu sat på en voldsom prøve.

Der skulle endnu gå mange timer i uvished, før de atter kunne trække vej-ret frit ved overfladen.

Bjergningsfartøjet ankommer

Søværnet havde allerede for længst forudset, at noget sådan desværre kunne ske, og havde derfor en kontrakt med Svitzer om bjergningsassi-stance ved evt. ubådsulykker.

Knapt tre timer efter ulykken kunne Svitzers bjergningsfartøj KATTEGAT ankre op på positionen, og bjergningen kunne påbegyndes.

Det første der blev gjort, var at sende en dykker ned med en luftslange, således at der kunne pumpes frisk luft ned til de indespærrede.

Dernæst skulle der fastgøres stålwirer til de hejsebeslag, som var monteret i forstavnen på DYKKEREN.

Kontakt til de indespærrede

Mens Svitzers erfarne dykkere således påbegyndte bjergningen af den sunkne ubåd, blev Juel-Brockdorff atter sendt ned for at prøve at få kon-takt med resten af besætningen.

Med en hammer i hånden forsøgte han at morsesignalere til de indespær-rede. Han siger selv: "Jeg stod på bunden, og signaleringen foregik som under en skoletime. - Maskinmester Andersen og jeg kunne heldigvis alfa-betet udenad, og hans svar kom så tydeligt fra det lille rum derinde bag stålpladerne, at også dette beroligede både ham og mig. -

Det var en oplevelse at kunne komme op ad lejderen igen, få ruden åbnet og meldt den kommanderende på flagskibet OLFERT FISCHER, at de fem mand var ved godt mod.-"

Flere gange i aftenens løb blev Juel-Brockdorff sendt ned til ubåden for at holde kontakt til de indespærrede, og samtidig fortælle dem, hvordan ar-bejdet skred frem.

De dramatiske begivenheder ved DYKKERENS forlis

Bjærgningsoperationen er i fuld sving
(Samtidig tegning)

5 mand reddes i live

Da stålwirerne var blev fastgjort begyndte KATTEGAT at hæve ubåden gan-ske langsomt, medens der fortsat blev pumpet frisk luft ind i båden.

Endelig ved 23-tiden brød ubådens forende atter Øresunds overflade, men ikke så højt, at forreste luge kunne åbnes. Der blev derfor placeret sække med savsmuld omkring lugen, inden den blev åbnet.

Efter at være indelukket næsten 9 timer  i den gasfyldte ubåd DYKKEREN på bunden af Øresund, lykkedes det at redde de sidste 5 mand fra den forulykkede ubåd tilbage til overfladen.

Efter en mundfuld frisk luft, blev de snart bragt ombord, hvor skoldhed kaffe og en cognac ventede.

Chefen omkommet

En båd sejlede hen til ubådens kommandotårn, der også ragede op over vandet.

Herfra bjergedes liget af premierløjtnant Christiansen, der var omkommet under udslusningen af de tre første besætningsmedlemmer, og derfor ikke var i stand til at assistere de øvrige i udslusningsforsøget.

Han blev på sin post og gav sit liv for sit mandskab.

En torpedobåd med  orlogsflaget på halv stang sejlede liget af chefen og de overlevende tilbage til stationen på Orlogsværftet.

DYKKERENs endeligt

På grund af søen, det trak op til dårligt vejr, og tidspunktet, besluttedes det at sænke DYKKEREN ned på bunden igen, nu hvor besætningen var reddet ud.

Nogle dage senere lykkedes det at bjerge ubåden og bringe den ind til Holmen. Men det viste sig, at det ikke kunne svare sig at reparere båden, hvorefter den blev kasseret.

Kaptajn Juel-Brockdorff hædres

DYKKERENs tidligere chef, kaptajn Niels Juel-Brockdorff, der som den før-ste dykkede ned til den sunkne ubåd, og gennem det meste af bjærg-ningsoperationen holdt kontakten til de indespærrede ubådsfolk, blev rost for sin indsats.

Tre dage efter ulykken modtog Juel-Brockdorff en skriftlig anerkendelse fra Chefen for Flådens Overkommando, viceadmiral O. J. Kofoed-Hansen:

 

Hr. Kaptajn N. Iuel-Brockdorff,
Chef for Undervandsbaaden Triton:

Efter Afslutningen af Bjærgningen af Besætningen fra den forulykkede Undervandsbaad Dykkeren finder Flaadens Overkommando Anledning til overfor Hr. Kaptajnen at udtale sin Anerkendelse af Deres udmærkede Assistance ved dette arbejde, som skønnes væsentligt at have bidraget til det opnaaede Resultat.

sign. O. Kofoed-Hansen

 

Allerede 18. oktober, blev kaptajn Niels Juel-Brockdorff endvidere udnævnt til Ridder af Dannebrogordenen, som en yderligere officiel anerkendelse af sin indsats.

Bjærgningen gav genlyd verden over

Den udslusning, der blev gennemført fra ubåden DYKKEREN, var den første af sin art, der blev foretaget i verden.

Affæren vakte derfor stor international opsigt i maritime kredse, og ubåden DYKKERENs forlis blev efterfølgende omtalt i mange maritime tidsskrifter.

Kystforsvarsskibet PEDER SKRAM med løftekranen agter

Flere af flådens større skibe blev efter ulykken udstyret med en kran agter til løftning af ubåde, her ses kystforsvarsskibet PEDER SKRAM
med kranen monteret agter
(Foto fra Orlogsmuseets arkiv)

Umiddelbart efter DYKKERENs kollision blev der ændret på en række for-hold i de danske ubåde, for at undgå en lignende situation, ligesom flå-dens større skibe blev forsynet med en svær kran på agterdækket, for om muligt at kunne assistere i fremtidige situationer.

Lykkeligvis kom disse kraner aldrig i anvendelse til dette formål.

|Til toppen

Kildehenvisninger:

"

Dagbladet AKTUELT, 10. oktober 1966

&

Spredte Erindringer gennem 80 Aar, af Niels Juel-Brockdorff, Aug. Christensens Bogtrykkeri, København 1960

&

Vore orlogsskibe fra halvfemserne til nu, af Kay Larsen, Nyt Nordisk Forlag/Arnold Busck, 1932

&

U-både gennem 75 år - Det danske ubådsvåben 1909-84, af Hans Chr. Berg, Hans Chr. Dahlerup Koch og P. B. Nielsen, Forlaget Forum, 1984

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

LÆS MERE OM DENNE EPISODE:

DYKKERENs forlis - En øjenvidne-beretning (1916)

-

-

   

Denne side er senest opdateret: 8. september 2005

Denne side er oprindeligt udgivet: 20. oktober 2002

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger