US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Historien4Flåden 1914-19184Flåden under 1. verdenskrig4Direktivet for Sikringsstyrken

 

 Historien

4Før 1801

41801-1814

41814-1848

41848-1864

41865-1913

41914-1918

41919-1939

41939-1945

41945-1989

4Efter 1989

4Oversigt

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Flåden under 1. verdenskrig (1914-1918):

Direktivet for Sikringsstyrken

Kanonbåden LILLE BÆLT

Kanonbåden LILLE BÆLT var en af de ældre kanonbåde, der blev anvendt som distriktsskibe ved Den Flydende Defension på Københavns Red.
Den svære forladekanon på fordækket, var dog kort efter århundredeskiftet
blevet fjernet og erstattet af af nogle få lette kanoner.
(Foto fra Orlogsmuseets arkiv)

Af Johnny E. Balsved

Etableringen af Sikringsstyrken under 1. verdenskrig skete på grundlag af et skriftligt direktiv fra Regeringen udgivet 31. juli 1914, kl. 2130, og allerede den efterfølgende dag, 1. august 1914, var flere af skibene på plads.

Deling af ansvaret

I følge direktivet overtog den kommanderende admiral, viceadmiral O. J. Kofoed-Hansen overkommandoen over det udrustede flådemateriel, dvs. eskadrerne og stationsskibene.

Ansvaret for forsvaret af København fra søsiden blev pålagt chefen for Den flydende Defension, kontreadmiral A. F. Mazanti Evers, underlagt chefen for 1' Generalkommando (Hæren).

Kun ret til selvforsvar

Det fremgår klart af direktivet, at den enkelte skibschef var bemyndiget til om nødvendigt at anvende våbenmagt til eget selvforsvar, dvs. forsvaret af eget eller egne skibe.

I intet tilfælde måtte der skrides til angreb på andre skibe uden Regering-ens direkte ordre.

Direktivet for Sikringsstyrken

Nedenfor gengives direktivet til Sikringsstyrken i sin helhed:

 

MARINEMINISTERIET

Kjøbenhavn, den 31' Juli 1914.

Fortroligt.

 

          Til

                Den kommanderende Admiral
                Chefen for den flydende Defension.

 

Direktiv for Sikringsstyrken.

 

          I Anledning af den truende Situation har Regeringen D.D. kl. 9½ E.M. udstedt Ordre til Sikringsstyrkens Formering for Flaadens Vedkommende.

         Den kommanderende Admiral overtager som Chef for Flaadens Overkommando den øverste Kommando over det saaledes udrustede Flaademateriel. Det til den flydende Defension bestemte Materiel afgiver han til Defensionschefen. Endvidere overtager han ledelsen af de maritime Foranstaltninger paa Søterritoriet, i Havne og i aaben Sø, hvis Iværksættelse ifølge deres Art er forbeholdt Regeringens Afgørelse eller til enhver Tid henhører under Marineministeren.

          Af Hensyn til Samvirket med Hæren tilstiller han efter Om-stændighedernes Krav Chefen for Hærens Overkommando (Chefen for 1' Generalkommando) Meddelelse om de trufne Forholdsregler og om Situationen paa Søen, ligesom han kan forvente sig tilstillet tilsvaren-de Meddelelser fra Chefen for Hærens Overkommando (Chefen for 1' Generalkommando).

          Chefen for den flydende Defension overtager Ledelsen af det samlede Forsvar af København mod Søsiden og underlægges herved den højstbefalende i København (Chefen for 1' Generalkommando) efter de Regler, som er fastsatte i § 54 af de i Resolution af 15/4 1886 aller-højst stadfæstede Instrukser for Tjenesten i Flaadens Skibe. Han er direkte underlagt Flaadens Overkommando i alt vedrørende Samvirket mellem Eskadren og Defensionsmateriellet og iøvrigt i Forhold ved-rørende maritime Foranstaltninger i Farvandene ved København og tilhørende Havne, hvis Iværksættelse ifølge deres Art er forbeholdt Regeringens Afgørelse eller til enhver Tid henhører under Marinemi-nisteren. Om saaledes modtagne Ordrer holder han den højstbefalende i København (Chefen for 1' Generalkommando) underrettet.

-------------------------------

         I Henhold til de af Regeringen trufne politiske Beslutninger vil Sikringsstyrkens Formaal være at varetage Statens Neutralitet i Overensstemmelse med Konventionerne og de i Kgl. Anordning af 20/12 1912 fastsatte Bestemmelser.

         Ved eventuelle Neutralitetskrænkelser skal -saavel naar disse skønnes at være tilsigtede, som hvis de synes tilfældige- i ethvert Tilfælde Regeringens Forholdsordre uopholdeligt indhentes, og i intet Tilfælde maa der skrides til Angreb uden Regeringens Ordre, med mindre det sker som Forsvar (jfr. Instrukser for Tjenesten i Flaadens Skibe).

         Som dansk Søterritorium betragtes Farvandet udfor dansk Kyst indtil en afstand af 3 sømil fra Land, undtagen hvor dansk og fremmed Søterritorium berører hinanden, i hvilket Tilfælde Territorialgrænsen angives ved Midtfarvandslinien.

 

                                     sign. P. Munch.

                                                              /sign. Hedemann.

 

Transskriberet af Johnny E. Balsved

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Flåden gennem 450 år, af Steen R. Steensen, Martins Forlag, 2. udgave, København, 1970 (ISBN87-566-0009-7)

&

Flåden under første verdenskrig - O. Kofoed-Hansens og  V. Jøhnkes optegnelser, ved Tage Kaarsted, Jysk Selskab for Historie, Universitetsforlaget i Aarhus, 1976 (ISBN 87 504 03 745)

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 30. januar 2003

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger