US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Historien4Flåden 1939-19454Ikke-Angrebspagt

 

 Historien

4Før 1801

41801-1814

41814-1848

41848-1864

41865-1913

41914-1918

41919-1939

41939-1945

41945-1989

4Efter 1989

4Oversigt

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Flåden under 2. verdenskrig 1939-1945:

Den Dansk-Tyske

Ikke-Angrebstraktat
af 1939

        Hans Majestæt Kongen af Danmark og Island og den tyske Rigskansler, der er fast besluttet paa under alle Omstændigheder at opretholde Freden mellem Danmark og Tyskland, er kommet overens om at bekræfte denne Beslutning ved en Traktat og har til deres Befuldmægtigede udnævnt:

Hans Majestæt Kongen af Danmark og Island:

Hr. Kammerherre Herluf Zahle,
overordentlig Gesandt og befuldmægtiget Minister i Berlin.

Den tyske Rigskansler:

Rigsudenrigsminister Hr. Joachim von Ribbentrop,

som efter Udveksling af deres Fuldmagter, der er befundet i god og i behørig Form, er blevet enige om følgende Bestemmelser:

Artikel 1.

        Kongeriget Danmark og det tyske Rige vil i intet Tilfælde skride til Krig eller nogen anden Art af Magtanvendelse mod hinanden.

        I Tilfælde af, at det fra en tredje Magts Side skulle komme til en Aktion af den i Stk. 1. betegnede Karakter mod en af de kontraherende Parter, vil den anden kontraherende Part ikke paa nogen Maade yde en saadan Aktion sin Støtte.

Artikel 2.

        Denne Traktat vil være at ratificere og Ratifikationsdokumenterne vil snarest muligt være at udveksle i Berlin.

        Traktaten træder i Kraft med Udvekslingen af Ratifikationsdokumen-terne og gælder fra da af for et Tidsrum af 10 Aar. I Tilfælde af, at Trakta-ten ikke senest et Aar før Udløbet af denne Frist er opsagt af en af de kontraherende Parter, forlænges dens Gyldighed med yderligere 10 Aar. Det samme gælder for de følgende Tidsperioder.

        Til Bekræftigelse heraf har de respektive Befuldmægtigede under-skrevet denne Traktat.

Udfærdiget i to Originaler i det danske og i det tyske sprog i Berlin, den 31. maj 1939.

Herluf Zahle         Joachim v. Ribbentrop

 

UNDERTEGNELSESPROTOKOL

        Ved den i Dag stedfundne Undertegnelse af den dansk-tyske Traktat er der blevet konstateret Enighed mellem de to Parter angaaende følgende Punkter:

        En Støtte i den i Traktatens Art. 1, Stk. 2 omhandlede Betydning fra den ikke i Konflikten deltagende Parts Side foreligger ikke, naar denne Parts Optræden er forenelig med de almindelige Regler for Neutralitet. Det vil saaledes ikke være at betragte som en utilladelig Støtte, naar den normale Vareudveksling og Varetransit fortsættes mellem den ikke i Konflikten deltagende kontraherende Part og den tredje Magt.

Berlin, den 31. maj 1939.

Herluf Zahle         Joachim v. Ribbentrop

Det bemærkes, at Ratifikationsdokumenterne under 24. Juni d. A. er blevet udvekslet i Berlin, og at Traktaten dermed er traadt i Kraft.

Hvilket herved bringes til almindelig Kundskab.

Udenrigsministeriet, den 30. Juni 1939

P. Munch

Transskriberet af Søren Nørby

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Danmarks militære Besættelse, Folkung Forlaget, 1942

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 15. januar 2003

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger