US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Historien4Flåden 1939-19454Forholdsorden til flådens sænkning

 

 Historien

4Før 1801

41801-1814

41814-1848

41848-1864

41865-1913

41914-1918

41919-1939

41939-1945

41945-1989

4Efter 1989

4Oversigt

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Flådens sænkning 29. august 1943:

Forholdsordren til sænkningen af
Flådens Skibe

Der var gjort klar til kamp overalt i flådens enheder,
men samtidigt meddelte den danske regering, at et eventuelt tysk angreb ikke måtte imødegås med magt

Sænkningen af den danske flåde 29. august 1943 var ikke blot en "spontan" handling, men en nøje planlagt militær operation, hvis formål var at ingen af flådens skibe ubeskadiget måtte kunne overtages af den tyske besættelsesmagt.

Planlægningen startede allerede i 1941 efter at Søværnet blev tvunget til at udlevere 6 torpedobåde til tyskerne.

Af Johnny E. Balsved

I døgnet op til flådens sænkning 29. august 1943 foregik der en særdeles hektisk mødeaktivitet i Søværnskommandoen. Der var ingen tvivl om, at et tysk "angreb" på bl.a. flåden var umiddelbart forestående.

Møde i Marineministeriet

Kommandør Paul Ipsen

Kommandør Paul Ipsen,
Chef for Kystflåden
29. august 1943

Ved 22-tiden 27. august 1943 blev chefen for Kystflåden, kommandør Paul Ipsen, indkaldt til møde i Marineministeriet, hvor også chefen for Kystdefensionen, kontreadmiral Briand de Crévecouer, og chefen for Flådestationen, kommandør Grandjean, mfl. var til stede.

Viceadmiral A. H. Vedel gav her en orientering om den politiske situation og udgav samtidigt nogle forholdsregler om, hvordan flåden skulle reagere i tilfælde af et tysk angreb.

Omkring midnat, natten til den 28., fik Kystflåden ordre fra Søværnskommandoen til at ligge på kort varsel.

Næste formiddag afholdtes endnu et møde i Marineministeriet for de sømilitære kommando-myndigheder, og efter dette møde udsendtes ordrer om at stoppe al landlov.

Regeringen forbyder kamp

Klokken 16, 28. august modtog chefen for Kystflåden så den meget ned-slående meddelelse, at Regeringen havde besluttet, at angreb af regulære tyske militærstyrker og besættelse af Flådestationen og Kystflådens skibe ikke måtte imødegås med magt.

Søværnskommando tilføjede imidlertid en anmærkning om, at skibene efter omstændighederne måtte sænkes.

Kommandør Paul Ipsen fortolkede Søværnskommandoens anmærkning således, at da det ikke udtrykkeligt var befalet, at flåden skulle sænkes, men måtte sænkes. Det var derfor Ipsens opfattelse, at det var tilladt at søge andre udveje, herunder eventuelt at afgå til svensk territorium.

Chefen for Kystflåden udarbejdede derfor en ordre til sine underlagte en-heder, således at de var forberedt.

Ordren til Kystflåden:

STRENGT FORTROLIGT
Maa kun læses af Cheferne

 

Kystflaade-Ordre af 28. august 1943.
Udgivet kl. 19,30

 

 Eksemplarfordeling:

 Kystflåden..................................................

  3 Stk.

 U.B.-Divisionen.........................................

10 -

 M.-Divisionen............................................

10 -

 Minestrygningscentralen........................

  6 -

 "Hvalrossen".............................................

  1 -

 "Makrelen"................................................

  1 -

                                      Ialt..........................

31 Stk.

 

          Følgende Bestemmelser fastsættes for Kystflaadens Enheder paa Holmen iberegnet "Hvalrossen" og "Makrelen".

          Søværnskommando-Ordre modtaget Kl. 16,00: "Besættelse af Skibe paa Holmen maa ikke imødegaas med Magt i Henhold til Regeringens Bestemmelse.

          Søværnskommandoen tilføjer: Skibene maa efter Omstændighederne sænkes."

 

Generelt Direktiv

1.

Naar Chefen for Kystflaaden beordrer det, skal Skibene sænkes: Om Dagen ved Flagsignalet K N U (Sænk) fra "Hvalrossen". Om Natten afgives samme Signal med Aldislampe til "Hekla". "Hekla" repeterer Signalerne til Mineskibsdivisionen ("Lindormen").

Med Henblik herpaa vil alle Foranstaltninger være at træffe, til at saavidt muligt samtlige Kystflaadens Skibe sænkes paa kort varsel.

2.

Følgende Skibe skal ligge klar til at afgaa paa højst 1/4 Times Varsel:

"Lougen", "Laaland" og efter Omstændighederne "Lindormen".

U-baadene: "Havhesten", "Havkalen", "Havmanden", "Rota", og "Daphne".

Torpedobaadene: "Hvalrossen" og "Makrelen".

Minestrygerne: "Søbjørnen" og "Søulven", M.S. 4 og M.S. 8.

Afgang finder Sted efter Chefen for Kystflaadens Ordre paa Signal fra "Hvalrossen". Om Dagen A E K (Afgaa) givet med Signalflag. Om Natten A E K (afgaa) afgivet med Aldislampe. Signalerne repeteres fra "Hekla".

Skibene afgaar i Rækkefølge gennem Hønsebroløbet ud af Havnen. 1) 5 U-baade, 2) "Hvalrossen", "Makrelen", 3) "Søbjørnen", "Søulven", 4) M.S. 4 og 5) eventuelt "Lindormen", 6) "Lougen" og "Laaland" snarest fra Søminegraven.

Chefen for Kystflaaden med Stab afgaar med "Havkalen", der gaar først af U-baadene.

I Skibene skal være gjort "Klart Skib", ubetinget blændet.

Redningsmidler bæres overalt.

Vaabene maa kun anvendes i Tilfælde af Beskydning.

Saafremt ingen Ordre foreligger, søges Svensk Territorium efter Chefens Bestemmelse.

Følgende

skibe skal sænkes paa Holmen: "Peder Skram", "Lossen", eventuelt "Lindormen", "Kvintus", "Sixtus", "Havfruen", "Dryaden", "Flora" og "Bellona" og "Henrik Gerner", "Søhunden" og M.S. 10.

3.

Der gaas indtil videre Søvagt i hver Enhed.

4.

Intet Skib maa overgives til Tysk Magt uden at alle Bestræbelser for at sænke Skibet gennemføres.

 

sign. Paul Ipsen

 

Ovennævnte Ordre er transskriberet af cand.mag. Søren Nørby.

En hektisk nat

Overalt på Kystflådens enheder arbejdede alle mand denne skæbne-svangre nat på at klargøre sænkningen af skibene, ligesom maskinerne blev gjort klar, hvis ordren om afgang til Sverige skulle foreligge.

I de udrustede enheder gik besætningerne søvagt med vagthavende officer på broen, klar til øjeblikkelig afgang.

Samtidigt befæstede Flådestationens bevogtningsstyrker adgangsvejene til Holmen.

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Da Danmarks Flaade blev sænket, af F. H. Kjølsen, kommandørkaptajn, H. Hagerups Forlag, København, 1945

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 18. januar 2003

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger