US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Historien4Flåden efter 19894Korvet i Ørkenstorm

 

 Historien

4Før 1801

41801-1814

41814-1848

41848-1864

41865-1913

41914-1918

41919-1939

41939-1945

41945-1989

4Efter 1989

4Oversigt

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Korvet i Ørkenstorm (1990-1991):

Operation Desert Shield og Desert Storm
- set fra en dansk kikkert

Chefen for OLFERT FISCHER beretter her i dagbogsform om sine og besætningens oplevelser under Golfkrigen

Thor B. Nielsen var  i 1990 som orlogskaptajn chef for korvetten PETER TORDENSKJOLD og overtog med sin besætning OLFERT FISCHER i Den Persiske Golf december 1990 - marts 1991 og igen juni - september 1991.

Jebel Ali - februar 91

Jebel Ali - februar 1991
(Foto: Orlogskaptajn Christian Rune)

Af orlogskaptajn Thor B. Nielsen

De første tegn på aktion

I PETER TORDENSKIOLD fulgte vi på TV, da OLFERT FISCHER 12. septem-ber 1990 satte kurs mod Persergolfen. Vi var da på havet for at lave målin-ger, der skulle anvendes til at optimere OLFERT's nye system til vildledning af missiler.

Begejstring over begivenheden var blandet med skuffelse over, at det ikke var os.

Vi var sat op til det siden august, hvor Irak invaderede Kuwait, og en flåde-blokade kom på tale.

Tilfældigvis havde vi haft TV hold om bord og senere været belejret af medierne under adoptionsbesøg i Kolding, mens den politiske debat tog fart, så valget af TORDENSKIOLD syntes for os blot at være en formalitet.

Vi havde analyseret opgaven, drøftet tanker og ideer og var begyndt at formulere en slagplan for klargøringen.

Da så OLFERT FISCHER blev valgt, vidste vi dog alligevel godt, at det var det rigtige valg fordi søster-skibet på det tidspunkt var mere klar og bedst egnet til opgaven. Men et antiklimaks var det.

Analyser og ideer blev overleveret og vi indtog rollen som assistent. Det blev tidligt besluttet, at peri-oden de enkelte besætninger skul-le være væk ville være tre måne-der, og at omskiftning skulle fore-gå i området.

Altså skulle vi afløse inden Jul; hvis operationen ikke var ophørt

Korvetten OLFERT FISCHER

Korvetten OLFERT FISCHER

(Foto: Orlogskaptajn
Anders Beck Jørgensen)

forinden - som mange troede på det tidspunkt.

Forberedelse

Med tre måneders forberedelse til en "måske" opgave, lagde vi et pro-gram, der skulle bringe besætningen på fuld styrke og sikre at individuel funktions-uddannelse var i top.

Vi fik talrige tilbud om at låne personel, som hver for sig ville være et plus for skibets standard; men valgte at holde på PETER TORDENSKIOLDs faste team og begrænse tilgang til opfyldning af 'huller'.

Det var en periode med mange valg, og dette var nok det vigtigste. Det tjente os vel under den senere krig, hvor gensidig tillid var kernen i besæt-ningens professionelle ro og koncentration om opgaven.

I oktober skulle vi, sammen med Norge hylde salig Tordenskjolds jubi-læum.

Denne begivenhed strakte sig over tre uger, hvor vi trænede med den norske fregat BERGEN.

Samvirket gav os lejlighed til at sammentømre den forøgede besætning, og den fælles nationale søhelt, Tordenskjolds historie - den fælles flådes historie - var et godt afsæt for det dansk-norske samarbejde i Golfen.

Fra november fokuserede vi på den kommende opgave. Vi var i jævnlig kontakt med OLFERT FISCHER, og vi fulgte med i så meget som muligt af den kommunikation, der var til og fra skibet.

Vi studerede tidligere hændelser i området.

Især omkring den amerikanske destroyer, USS STARK, der uforberedt var blevet ramt af et Exocet missil og USS VINCENNES, der havde nedskudt et civilt passagerfly.

Vedligeholdelse af SEA SPARROW missiler

Vedligeholdelse
af SEA SPARROW missiler

(Foto: Orlogskaptajn Christian Rune)

Vi forudså tilsvarende uldne situa-tioner med en hårfin balance mel-lem beredskab og sikkerhed, så vi justerede og eksercerede vores beredskabsgrader, så der i alle situationer var detaljeret kontrol med sikkerhed og reaktionstid for hvert enkelt våbensystem.

Samtidig gjorde vi en indsats for positiv betjening af pressen. Den indledende dækning af OLFERT FISCHER havde på grund af for-skellige misforståelser fokuseret på ligegyldige og ofte negative emner.

Med professionel assistance fra

Forsvarets Oplysnings- og Velfærds-tjeneste, blev der optaget klip til en juletræshistorie: 'Fra Sjællands skov til Arabiens sand'.

Det var måske ikke det mest centrale tema for os, men vi valgte at følge mediernes ønsker om et afslappet indslag i forventning om en positiv tilgang til dækning af senere, mere alvorlige, hændelser. Og så sendte udsendelsen det ønskede signal til bekymrede pårørende - "Tag det roligt. Vi har det godt".

Orientering af pårørende var en væsentlig del af klargøringen. Pressens rapporter fra Mellemøsten i denne periode var meget dramatiske, og spændingen i området reelt stigende.

Sikkerhedsrådet vedtog Resolution 678, der bemyndigede anvendelse af væbnet magt, såfremt besættelsen af Kuwait ikke var bragt til ophør inden 15. januar. Selvom denne resolution ikke indgik i OLFERT FISCHERs in-struks, indebar den en væsentlig forskel for vores operationsmiljø dernede.

Udover skriftlig orientering gennemførte vi derfor i PETER TORDENSKIOLD arrangementer for pårørende i Århus og i København.

Det var en stor succes og skabte, om ikke tryghed - så dog tillid i baglan-det, når pårørende kom om bord og selv kunne opleve besætningens tillid, ro og sammenhold. 

Omskiftning

Omskiftningen foregik i to omgange, hvor første halvdel 4. december 1990 forlod Værløse i et Hercules transportfly.

Med overnatning på Kreta og mellemlanding i Cairo, nåede vi 6. december frem til Dubai og afløste første halvdel af den oprindelige besætning, der så fulgte med flyet hjem.

Efter et par dage ved kaj og en overleveringssejlads med den samlede be-sætning, ankom andet hold den 11. december 1990, hvor det formelle kommando-skift så fandt sted.

Den første uge tilbragte vi ved kaj for at blive dus med skibet og med be-sætningen i ANDENES, der nu var veteranerne. Desværre skulle de udskif-tes lige efter Nytår.

Vi fik et virkeligt nært forhold til den besætning i den korte tid, vi var sam-men, og gensynet var varmt og hjerteligt, da vi næste sommer tog imod dem på vores anden Golf-runde.

Ind imellem fik vi udvekslet briefinger og besøg med ambassaden i Abu Dhabi, med lokale myndigheder og med koalitionens øvrige skibe i om-rådet. I Jebel Ali var det englændere og hollændere, medens amerikanerne holdt til i Bahrain og Abu Dhabi - resten i Dubai.

Den 17. december havde vi besøg af den norske forsvarsminister med føl-ge af embedsmænd og presse.

Vi demonstrerede hvordan skibet fungerede og fik en god drøftelse af for-holdene og fremtidsudsigterne. 

Gennem Strædet

Endelig den 18. december var vi klar til at stå til søs efter vore mediefolk havde lavet de sidste klip til juletræshistorien. Filmholdet sejlede med de første dage for at lave lydbilleder og en ønskekoncert, til Danmarks Radios juleflade.

Sejladsen var planlagt som en skolesejlads, hvor vi kunne ind-øve samarbejde med ANDENES og finpudse vores egen træning med de nye systemer.

Det skulle foregå i et øvelses-område i Oman Bugten uden for Hormuzstrædet.

Vi kom nu ikke så langt, for om natten, da vi var på vej gen-nem Strædet, observerede vag-ten råb om hjælp fra mørket og sammen med ANDENES iværk-satte vi en eftersøgning, som hurtigt fik tilslutning fra USS FIFE og dens helikopter.

Muscat Oman 23. december 1991

Muscat, Oman - 23. december 1991
(Foto: Orlogskaptajn Christian Rune)

I den næste halve time fandt og bjergede vi seks skibbrudne iranske fiskere.

Deres båd var blevet sejlet ned i mørket af et 'stort skib'. Der havde være syv mand ombord. Eftersøgning blev fortsat op ad formiddagen, hvor vi opgav at finde den sidste.

I mellemtiden havde vi kommunikeret med myndighederne i Dubai, som ikke ønskede at modtage iranske 'bådflygtninge'.

Oliepåfyldning under gang

Oliepåfyldning under gang
(Foto: Orlogskaptajn Christian Rune)

Heldigvis fik en af de reddede forklaret os, at en iransk mak-ker havde fisket lige i nærheden af dem. Det lykkedes ham at få kontakt med denne på VHF; men ikke at forklare ham, at han skulle komme ud til os i internationalt farvand.

Vi sendte derfor gummibåden ind for at aflevere de seks red-dede.

Efter at have fyldt olie fra en italiensk tanker passerede vi så den følgende nat ud ad Hor-muzstrædet, hvor vi fandt liget af den syvende fisker.

Og endeligt den 20. december kom vi i gang med vores øvelsesprogram, assisteret af hangarskibene USS IWO JIMA og USS MIDWAY

Juletid

Efter tre dages øvelser, skiltes vi fra ANDENES, som jo skulle forberede be-sætningsskift i Jebel Ali, mens vi havde valgt at holde jul i Muscat. Vi havde tre pragtfulde dage i Omans venlige hovedstad med åbent hus for den danske koloni og julegudstjeneste på agterdækket.

Sidegangen var dækket af julekort fra enkeltpersoner, skoler, og foreninger i hele Danmark. Gangene flød med gavesække, som vi havde byttet for et juletræ hos et amerikansk landgangsskib, der også lå i havnen. De var sendt i overvældende mængder fra velgørende foreninger og lignende i USA.

Julestemningen var dog ledsaget af operativ alvor.

Et irakisk skib, Ibn Khaldoon, med et opbud af europæiske fredsaktivister og ditto presse, var rapporteret på vej syd om Arabien mod Golfen.

Det var åbenlyst tanken at skabe en mediebegivenhed i juledagene, når de blev stoppet af svært bevæbnede krigsskibe. Skibet havde været på vej fra Europa siden begyndelsen af december.

Aftalen var at stoppe det, inden det nåede frem til Golfen. Med position uden for Golfen, var OLFERT FISCHER en naturlig deltager. Vi fremrykkede derfor afgangen til Juledags aften og optog 2. Juledag patrulje sammen med en fransk fregat ud for Arabiens østlige punkt, Ras al Hadd.

Nogen tid efter fik vi underretning om, at Ibn Khaldoon var blevet opbragt længere sydpå allerede om morgenen, og at man gerne ville have os der-ned for at deltage i bevogtning af skibet.

Olie tanket fra en fransk tanker og så sydover til Masirah Island, hvor vi fandt - ikke kun 'fredsskibet' - men hele den amerikanske amfibiestyrke, som ubekendt for os holdt til i området.

Juledagene tilbragte vi så ud for Masirah sammen med amerikanske, au-stralske og engelske enheder, mens der blev forhandlet med omliggende stater om at tage imod Ibn Khaldoon.

Ind imellem toppede vi olie fra amerikanske tankere og gen-nemførte håndvåbenskyd-ninger, så besætningen var klar til en forøget bevogtning, når vi kom tilbage til Jebel Ali.

Mens vi var i området foregik en yderligere boarding af en irakisk tanker i ballast, som fik lov til at sejle videre efter at være blevet inspiceret.
Vi blev frigivet fra opgaven 30. december og begav os på vej mod Hormuz og Jebel Ali, hvor vi ugen efter skulle modtage

Maskingevær-"rede"

Maskingevær-"rede" om bord
(Foto: Orlogskaptajn Christian Rune)

besøg af Forsvarsminister Knud Enggård.

Nytåret blev hilst velkommen i Hormuzstrædet med en kort dispensation fra skibets standard om nul alkohol i søen. Et glas pr. m/k og så klar til olie-fyldning fra den hollandske tanker ZUIDERKRUIS kl. fire om morgenen. 

Forberedelse til krig

Tilbage i Jebel Ali blev vi briefet af ANDENES, som havde deltaget i en orientering om de amerikanske krigsforberedelser.

OLFERT FISCHER på siden af ANDENES

OLFERT FISCHER på siden af ANDENES
- Januar 1991

(Foto: Orlogskaptajn Christian Rune)

Flådestyrken i Golfen blev benævnt Battle Force ZULU (Kampgruppe ZULU), og indeholdt to hangarskibs-grupper.

De væsentligste proble-mer var manglende ope-rationsrum og et util-strækkeligt antal eskorte-skibe til samtidig dækning af hangarskibe, komman-do- og støtteskibe, amfi-biestyrker samt søtrans-port til styrkerne i Saudi Arabien.

De allierede enheder var

derfor anmodet om at supplere.

OLFERT FISCHER var tiltænkt en dækningsrolle for Combat Logistics Force (Forsyningsstyrken). Vi studerede planen, men kunne ikke på dette tids-punkt kommentere relevansen; da vores instruks fortsat var, i tilfælde af krig, at trække os ud af Golfen.

Forsvarsministeren på besøg

ANDENES var i færd med besætningsskift, mens vi gjorde klar til at mod-tage Forsvarsministeren med følge, som efter en overnatning i Abu Dhabi ankom til Dubai 4. januar og dagen efter kom om bord for at sejle med OLFERT FISCHER til Bahrain.

Med svær sø lige i stævnen blev det en temmelig ublid tur for gæsterne. Der var gennem nogen tid rapporteret drivende miner i den nordlige Golf, langs Saudi Arabiens kyst og ned til omkring Bahrain.

Vi valgte derfor at sejle med høj fart i de lyse timer, så vi efter mørkefald og i nærheden af Bahrain kunne anvende så lav en fart, at vi var sikker på at vores infrarøde udstyr tilstrækkelig tidligt kunne spotte en eventuel mine.

Forsinket, men sikkert ankom vi sidst på aftenen til Manama - lykkeligt uvidende om den drivmine, der dagen efter blev fundet og bortsprængt ved anduvningsbøjen. Undervejs havde vi forevist skibet og orienteret om situation og planer.

Næste dag aflagde ministeren officielle besøg hos lokale myndigheder, mens OLFERT FISCHER serverede hjemmebagt wienerbrød til de få dan-skere, der ikke var blevet evakueret fra Bahrain.

Et gribende samvær. Klump i halsen og blanke øjne ved Dronningens Nytårstale, som ministeren havde medbragt på video.

Situationen skærpes

Efter en kort patrulje Nord for Bahrain var vi to dage senere tilbage i Jebel Ali for at deltage i en flådekonference.

Emnerne var forsvar mod terror, sabotage og overraskelsesangreb samt formering af kampgruppe ZULU. Det blev aftalt, at alle enheder ville forlade havn og være på havet inden 15. januar, når FNs ultimatum udløb.

Sikkerhedsforholdene i Jebel Ali blev skærpet betydeligt i denne periode. Havnens lokale bevogt-ningsenheder havde hidtil kon-trolleret adgangen til kajområdet og bemandet maskingeværreder på kajen

Disse lokale 'styrker' bestod for en stor del af 'gæstearbejdere' og blev nu flyttet længere ind i havneterrænet (ørkenen), hvor-efter vi selv tog kontrol med adgang og bevogtning i kajom-rådet sammen med englæn-derne, som beboede nabokajen.

Da ANDENES nye besætning var

20 mm beredskab

20 mm beredskab
(Foto: Orlogskaptajn Christian Rune)

blevet etableret, gik vi på havet for at give dem søtræning og tilvænning til området.

Begivenhederne i den følgende periode beskrives bedst i dagbogsform:

Battle Force ZULU

12 JAN

- Forlod Jebel Ali med ANDENES. Alle systemer OK. Beredskab GUL. Søtræning og patrulje. SYDNEYs helikopter assisterer ved mineafsøgning af operationsområdet. Heftig flyaktivitet, 250 spor på Link 11. Varslingsradar periodevis jammet, formentligt amerikansk fly. Periodevis jamming på UHF , muligvis iransk fly. Varsel om irakiske forberedelser til luftangreb. Embargo-koordinering i opløsning, da flere nationer skifter til Kampgruppe ZULU organisation.

13 JAN

- Opgave embargokoordinering og skiftede til Kampgruppe ZULU under canadisk koordination (ATHABASKAN). Patrulje ved ankringsområde for forsyningsskibe (Combat Logistics Force). ANDENES tildelt patruljeområde 'downthreat'. Intens venlig flyaktivitet. Civil flytrafik indstillet. Civil skibstrafik reduceret til indgående militærtransporter .

14 JAN

- Patrulje ved ankringsområde. Oliefyldning fra ZUIDERKRUIS. LIBBECIO og ZEFFIRO deltager i patrulje. Strammet procedure for skibsanråb for at undgå afsløring af militære transporter.

15 JAN

- Patrulje ved Ankringsområde. Forhøjet beredskab hele dagen. JEAN DE VIENNE deltager i patrulje. Luftforsvars- og Tomahawkenheder på plads nord for Bahrain. MIDWAY-gruppen nordøst for Qatar. RANGER-gruppen for indgående i Hormuz. Argentinske, spanske og franske enheder patruljerer Hormuz. Øvrige dækker forsynings- og hangarskibe. Heftig indgående trafik med militære og chartrede forsyningsskibe, heraf mange danske RO-RO og coastere. Enkelte dhower (dhow - fartøjstype, der anvendes til fiskeri og fragt). Heftig venlig flyaktivitet med ringe IFF disciplin. Har flere gange foretaget afvisning med ildledelsesradar. Modtaget national forholdsordre: Ved krig: Bliv i Golfen uden for kampzonen. Autoriseret til at varetage koordinering i ATHABASKANs fravær.

16 JAN

- Patrulje ved Ankringsområde i forhøjet beredskab. Våbenstatus GUL. RANGER-gruppen på plads. Fortsat stigende flyaktivitet og ringe IFF disciplin. Iransk Orion- og andre fly afvist. Dhower afvist.

Desert Storm 

17 JAN

- Patrulje ved Ankringsområde i højeste beredskab. Fra midnat GMT, allierede luftangreb mod mål i Irak og Kuwait. Underrettet af chefen for Kampgruppe ZULU. Godt overblik på Link I1. Våbenberedskab RØD til situationen er afklaret. Prioritet: Overflade- og luftbillede, dækning af Ankringsområde. Afvist dhower med kurs mod Ankringsområde (12 forsyningstransportskibe).

18 JAN

- Patrulje ved Ankringsområde. OLFERT FISCHER koordinerer. Fortsatte allierede luftangreb. Efter middag forlægning mod Oman Bugten med JEAN DE VIENNE og ANDENES for rendezvous med TRIPOLI, KILAUEA og PROTECTEUR. Kommunikation med Omansk patruljebåd i Hormuz. Passerer TRIPOLI og KILAUEA eskorteret af ALMONDE for indgående.

19 JAN

- Rendezvous i Oman Bugten med ROSEVELT-gruppen under oliefyldning fra PROTECTEUR og eskorteret af ZEFFIRO og AUDACE. Fransk MARNE og sovjetisk MARSHAL SHAPOSNIKOV til ankers ud for Fujirah. Ledsager PROTECTEUR gennem Hormuz til Ankringsområde. SHAPOSNIKOV ønsker "Best luck in the Gulf". Kanon- og maskingeværberedskab etableret i Hormuz på grund af nærgående iranske hurtigbåde. Fylder olie fra PROTECTEUR på vej mod Ankringsområde. Allierede fly kontrollerer luftrummet over Kuwait. Irakisk fly- og overfladetrussel elimineret.

20 JAN

- Patrulje ved Ankringsområde. Nu 7 hjælpeskibe dækket af fregatter fra Danmark, Frankrig, Norge, USA, UK, Italien, Canada og Argentina. Anråber indgående skib, som opgiver amerikansk militær transport og ukendt kaldesignal. Tager kontrol over ATHABASKANs helikopter for intercept og afvisning. Identificeret som italiensk handler. Begyndende tegn på koncentrationssvigt hos besætningen. ANDENES sendt til Jebel Ali.

21 JAN

- Ledsagede ZUIDERKRUIS fra Ankringsområde til Jebel Ali og retur. Sikkerhedssituation i Jebel Ali stærkt forbedret med udvidet pigtrådsspærring og UK Marines' adgangskontrol til kajområdet. Besætning udmattet. Flere mindre havarier kræver udbedring.

22 JAN

- Ankom Jebel Ali 0800. Forhøjet havneberedskab med kvartersvagt og fortsat bemanding af operationsrum. Reparation, vedligeholdelse og afkobling. Besøg af ambassadør for generel informationsudveksling. Rapport om mineudlægning fra dhower .

23 JAN

- Jebel Ali. Forhøjet havneberedskab. Reparationer afsluttet. Alle reservedele fra havnelageret er taget ombord i ANDENES. Fortsat vedligeholdelse og afkobling.

24 JAN

- Afgik Jebel Ali med ANDENES. Genoptog patrulje ved Ankringsområde. Afviste venligt flere dhower med kurs mod hjælpeskibene. Air Raid Warning RED i den øvre Golf flere gange i løbet af aftenen. Forsyningsskibe dirigeret til sydøstlige del af Ankringsområde. Ved midnat rapporterer USS RANGER indkommende missilangreb. Beredskab RØD etableret indtil situationen er afklaret. Falsk alarm.

25 JAN

- Udpasserede Hormuz med ANDENES for rendezvous med PASSUMPSIC. USS PASSUMPSIC lokaliseret 100 sømil fra rendezvous. Udfyldte tiden med luftforsvarsøvelser samt artilleriskydning med ANDENES. PASSUMPSIC uden kommunikation eller anden information ('Sail to the Arabian Gulf at best speed. You will be briefed on arrival'). Fik ham organiseret med frekvenser, krypto og operativ information. Ledsagede PASSUMPSIC mod Hormuz.

26 JAN

- Olie fra PASSUMPSIC på vej mod Ankringsområde. Patrulje genoptaget sammen med ANDENES og DOUDARD DE LAGRE. Adskillige minerapporter i Ankringsområde identificeret som dumpet affald.

27 JAN

- Patrulje ved Ankringsområde. Irakiske fly landet i Iran bekymrer på grund af meget kort varslingsafstand til den iranske kyst. Genoptaget civil flytrafik komplicerer luftbilledet. Uidentificeret indkommende fly belyst med SAM- radar. Forblev i stor højde. Mirage fly enroute Abu Dhabi sender nød-IFF. Ingen nødsituation erkendt.

28 JAN

- Udpasserer Hormuz med ANDENES for rendezvous med MOUNT HOOD. ANDENES medbringer chaff-ammunition til USS H.W. HILL i Omanbugten. Opsamler post under passage af Dubai. Forsinkes i en time i Hormuz for dækning af cypriotisk handler med maskinproblemer. Otte iranske speedbåde i Strædet. Maskingevær og kanonberedskab. Målfølger med Rakel.

29 JAN

- Artilleri- og SeaGnat skydning med ANDENES i Oman Bugten. Ammunition overført med MOUNT HOODs helikopter. Ledsager MOUNT HOOD ind gennem Hormuz. Iranske speedbåde meget nærgående. Omansk patruljebåd DHOFAR i området betegner dem som 'normal smugglers'. Beredskab på 20 mm og MG. Interceptet i Strædet af iransk patruljebåd.

30 JAN

- Patrulje ved Ankringsområde. Olie fra OLNA. Passerende handelsskibe orienteret om sejlads og minefare i Golfen. Taknemlig respons. Skibe og dhower med kurs mod forsyningsskibe omdirigeret. Skibe generelt villige, når de oplyses om militær ankerplads og informeres om navigations- og risikoforhold. Dhower ret træge. Interceptet af to patruljebåde.

Under kodenavn DESERT TURNPlKE blev der etableret en form for Naval Control of Shipping. Alle militære skibe blev eskorteret inden for Oman Bugten, medens de civile sejlede ad faste ruter til deres destinationer i Saudi Arabien. Dette omfattede også skibe med militære laster, heriblandt mange danske. Kampgruppen førte lister over skibe med militær last for at kunne yde beskyttelse. I fire meldepunkter: ALFA i Oman Bugten, BRAVO vest for Hormuz Strædet, CHARLIE øst for Qatar og DELTA nord for Qatar, modtog alle skibe VHF information om navigations- og andre risici i farvandet.

31 JAN - 2 FEB

- Jebel Ali. Reparation, vedligeholdelse og afkobling. Modtog post. Ambassadør om bord

03 FEB

- Forlægning mod Oman Bugten for rendezvous med australske WESTRALIA. Atter iranske hurtigbåde i Hormuz.

04 FEB

- Oman Bugten. WESTRALIA forsinket. USS VREELAND i punkt ALFA. Amerikansk amfibiestyrke ved Fujirah. Udvekslede kaldesignal med UDALOY 534.

05 FEB

- Indpassage Hormuz med ANDENES, WESTRALIA og amfibiestyrke i 41 sømil lang kølvandsformation. Passerer NUMANCIA på vej hjem. Ønsker ham God Rejse. Han ønsker God Krig. To lavtgående jagerfly afvist med ildledelses radar. Golfbriefing til DAGMAR MÆRSK.

06 FEB

- Olie fra WESTRALIA på vej mod Ankringsområde. Afleverer WESTRALIA til ZEFFIRO for eskorte videre. Dækker derefter oliegenopfyldning under gang af PROTECTEUR fra civilt tankskib.

07 FEB

- Patrulje ved Ankringsområde. OLFERT FISCHER koordinerer under ATHABASKAN 's fravær. Intercept af indkommende jagerfly, identificeret som amerikansk tankerfly med defekt IFF. Leverer gasbeskyttelsesudstyr og instruktion til Mercandia skib. Der er lige nu fem danske handelsskibe med krigsmateriel i Al Jubail området.

08 FEB

- Patrulje ved Ankringsområde. Venlig flyaktivitet atter tiltaget. Mange intercepts. Genoptaget helikoptertrafik fra olierigs komplicerer billedet.

09 FEB

- Patrulje ved Ankringsområde. Høj luftaktivitet. Beredskab GUL etableret på grund af fjendtligt Link 11-spor indkommende fra Iran. Identificeret som civil en route Dubai. ANDENES til Jebel Ali.

10 FEB

- Patrulje ved Ankringsområde. Oliefyldning fra OLNA afbrydes på grund af høj sø.

11 - 12 FEB

- Jebel Ali. Vedligeholdelse og mindre reparationer.

13 FEB

- Afgik Jebel Ali til Dubai red for afhøring af dansk coaster, som hævder sørøveroverfald under forlægning øst for Qatar. Handelsskibe opskræmt i Hormuz af nærgående speedbåde med bazooka eller lignende (videokameraer?). Efterladt ANDENES ved Punkt BRAVO vest for Hormuz. Genoptog patrulje ved Ankringsområde. Kampgruppen nytter.

14 FEB

- Patrulje ved Ankringsområde. Kampgruppe ZULU operationsområder flyttet nærmere Kuwait, og logistikken flytter med. Alle hjælpeskibe, bortset fra SAN MARCO, er flyttet mod nordvest til ny ankerplads, uden for OLFERT FISCHERs operationsbegrænsning. Får fortsat Kampgruppe ZULU direktiver, men savner dynamisk informationsudveksling.

OLFERT FISCHERs operationsbegrænsning hindrede operationer vest for Ankringsområdet. En afgrænsning, som besætningen fandt symbolsk ubekvem, men som indtil nu havde haft ringe operativ betydning.

15 FEB

- Disput mellem US og WEU-enheder om kommandoforhold ved Ankringsområde. Forlod området efter afløsning ved USS HALYBURTON og optog patrulje med ANDENES ved Punkt BRAVO.

16 - 19 FEB

- Patrulje Punkt BRAVO. Situationsbriefing til indpasserende skibe. Handelsskibe fortsat opskræmt af nærgående hurtigbåde i Hormuz. Olie fra PROTECTEUR. Udvekslet kaldesignal med iransk fregat ALVAND. Iransk fly afvist.

20- 23 FEB

- Jebel Ali. Vedligeholdelse og eftersyn. Udvekslede besøg og operative erfaringer med USS BUNKER HILL. Besætningsmedlem på hospital med brækket finger .

24 FEB

- Udpasserede Hormuz for rendezvous med PROTECTEUR. Hurtigbåde meget nærgående. Forhøjet kanonberedskab.

25 FEB

- Indpasserede Hormuz med PROTECTEUR og ANDENES. Skygget af Phantom fly i iransk luftrum. OLFERT FISCHER og PROTECTEUR interceptet i Hormuz af to hurtigbåde med uniformeret personel. De drejede af på 500 meter .

26- 27 FEB

- Patrulje Punkt BRAVO. ATHABASKAN observerer Scud missil nord for Bahrain. Forhøjet SAM beredskab. Våbenstilstand

28 FEB

- Våbenstilstand. Fortsat patrulje. Fire uidentificerede fly afvist.

01 MAR

- Udpasserede Hormuz for rendezvous med USS FLINT. Sædvanlig procedure i Strædet. Gasbeskyttelsesudstyr retur fra dansk RO-RO. Mødte FLINT og USS CAPE COD, som jamrede over at være kommet for sent til krigen. Ledsagede dem gennem Hormuz. Olie fra FLINT.

02 MAR 

- Ankom Jebel Ali. Maskineftersyn

Afsluttende betragtninger

I 50 døgn, fra den 12. januar til den 2. marts tilbragte OLFERT FISCHER de 39 døgn til søs i et højt operationstempo. Det viste sig, at en turnus med 7-8 dages patrulje adskilt af 2 dage i havn passede til korvettens formåen.

Den minesprængte USS PRINCETOWN i Jebel Ali

Den minesprængte USS PRINCETOWN i Jebel Ali - Februar 1991
(Foto: Orlogskaptajn Christian Rune)

Den første periode på 10 dage var naturligvis den mest intense. Den var nær ved at blive for lang.

Selvom vi var mindst, forekom det upassende, som de første, at forlade skuepladsen for at hvile ud. Desuden var der stor betænkelighed ved sikkerhedsforholdene i havn, når der ikke var andre enheder at dele bevogtningen med.

Efter 8 døgn var det imidlertid åbenbart, at koncentration og reaktionsevne var i kritisk aftagen. En medvirkende årsag hertil var, at der er meget begrænsede muligheder for at opleve dagslys i en korvet, når alle våben er bemandet og fjernbetjent.

Opgavespektret passede fortrinligt for en korvet. Patruljeområder ved Ankringsområdet blev fordelt efter antal enheder til rådighed, og opgaverne gennem Hormuz var afgrænsede i tid og gav lejlighed til at sænke bered-skabet under ophold i Oman Bugten.

Afslutning

Fra 4. marts gennemførte vi endnu en patrulje i Strædet, inden vi 9. marts ankom til Jebel Ali for at tilbagelevere OLFERT FISCHER til egen besætning.

Der skulle gå endnu seks måneder inden korvetten vendte hjem til Danmark - og da igen bemandet med "Tordenskjolds soldater".

|Til toppen

 Relaterede historier:

4Korvetten hjemme igen - 21/10/2007

4OLFERT FISCHER på langtur - 18/07/2007

4Standby ved færgebrand - 23/03/2007

4OLFERT FISCHER bestod eksamen - 09/03/2007

4Operation Iraqi Freedom (2003) - 19/09-2005

4Korvet i Ørkenstorm (1991) - 20/10/2002

4Med korvetten OLFERT FISCHER i Golfen (1990-91) - 20/10/2002

|Til toppen

Kildehenvisninger:

"

Ovennævnte artikel blev bragt i bladet:

Søværnsorientering

Nr. 1 - 2001

Artiklen gengives her med tilladelse fra Søværnets operative Kommando

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

TEMAHISTORIEN:

Søværnet efter 1989

LÆS MERE OM DENNE PERIODE:

Med korvetten
OLFERT FISCHER
i Den Persiske Golf

(1990-1991)

-

Korvet i
Ørkenstorm
(1991)

-

Skibskollision i
Fehmern Bælt
(1994)

-

Inspektionskutteren
AGPA til Thule
(1997)

-

TRITON mindes
HMS HOOD
(1997)

-

På patrulje med
GLENTEN
(1999)

-

VÆDDEREN opbringer
fiskefartøj
(1999)

-

Et sidste togt med
SEHESTED
(2000)

-

NIELS JUEL i
STANAVFORLANT
(2000)

-

Søværnets Flyvetjeneste
ved et skillepunkt
(2000)

-

Dansk ubåd reddet
af svensken
(2000)

-

Fiskeriinspektion
ved Færøerne
(2001)

-

S321 NORDKAPERENs
sidste togt
(2001)

-

Varderejsning på
Ravns Storø
(2001)

-

Ubåden SÆLEN på
patrulje
(2002-2003)

-

Operation Iraqi Freedom (2003)

-

Missilfartøjer på konvojtjeneste
ved Gibraltar
(2003)

-

MOBA udfases (2003)

SE OGSÅ:

Flådens skibe efter 1989

-

   

Denne side er senest opdateret: 20. oktober 2002

Denne side er oprindeligt udgivet: 31. marts 2002

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger