US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Historien4Flåden efter 19894Fiskeriinspektion

 

 Historien

4Før 1801

41801-1814

41814-1848

41848-1864

41865-1913

41914-1918

41919-1939

41939-1945

41945-1989

4Efter 1989

4Oversigt

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Fiskeriinspektion (1999):

VÆDDEREN opbringer britisk fiskefartøj
ud for Færøerne

Inspektionsskibet VÆDDEREN opbringer det britiske fiskefartøj FH 628 ROSS ALCEDO for ulovligt fiskeri ved Outer Bailey Banke.

Hændelsen viste, hvor vigtig dansk maritim tilstedeværelse i det nordatlantiske område fortsat er – også i periferien af fisketerritoriet.

Herudover er hændelsen også et godt eksempel på, at det ved overvågning langt fra land er nødvendigt at kunne disponere over såvel skib som helikopter.

VÆDDERENs helikopter opdager det ulovlige fiskeri...

Fiskefartøjet ROSS ALCEDO, der udfører tyv-fiskeri på færøsk fiskeri
territorium, identificeres her af skibets helikopter NAVY 181.

(Foto: VÆDDEREN)

Af VÆDDEREN

Inspektionsskibet VÆDDEREN opbragte 24. august 1999 det britiske fiskefartøj FH 628 ROSS ALCEDO af Falmouth.

Fiskefartøjet udførte fiskeri med liner (kroge) på færøsk fiskeriterritorium i farvandet vest for Outer Bailey Banke uden at være tildelt færøsk licens.

Outer Bailey Banke er beliggende i Nordatlanten ca. 185 sømil WSW for Færøerne.

Omstridt område mellem Storbritannien og Danmark

Baggrunden er, at fiskeriterritoriet vest- og sydvest for Outer Bailey Banke - tidligere var et omstridt område mellem Storbritannien og Danmark. En såkaldt "gråzone", hvor der blev udført passiv overvågning, men ikke en egentlig aktiv myndighedsudøvelse i form af for eksempel kontrolbesøg.

Forholdet ændrede sig imidlertid, da Storbritannien med virkning fra 24. august 1997 ratificerede Havretskonventionen af 1982, hvilket blandt andet medførte en samtidig ændring af principperne for beregning af landets fiskerigrænser i Atlanten nordvest for de britiske øer.

I relation til grænsedragningen mellem Færøerne og Storbritannien betød det blandt andet, at område vest- og sydvest for Outer Bailey Banke nu kunne gøres til ubestridt færøsk fiskeriterritorium.

De britiske basislinier for 200 sømils fiskerizonen med reference til den nye havretskonvention kunne ikke som hidtil alene beregnes ud fra klippeskæret Rockall.

Som opfølgning på den britiske ratificering af 1982-konventionen blev der, med henblik på at opnå en endelig fastlæggelse af fiskeriterritoriet, indledt forhandlinger på ministerielt niveau mellem repræsentanter for britiske, danske og færøske myndigheder.

Forhandlingerne resulterede på dansk side i en ændring af den hidtidige anordning af 1976 vedrørende fiskeriterritoriet.

Ændringen, der blev underskrevet af Hendes Majestæt Dronningen 22. juli 1999, bevirkede at havområdet ved Færøerne - hvor der ubestridt kan udøves fiskeri og dansk maritim myndighedsudøvelse - blev forøget med ca. 1500 kvadratsømil, svarende til et område næsten så stort som hele det sydlige Kattegat.

Efter den ny anordning var blevet bekendtgjort i Lovtidende kunne en egentlig myndighedsudøvelse iværksættes i det "nye" område vest- og sydvest for Outer Bailey Banke.

Umuligt at disponere forsvarets fiskeriinspektionsfly

Det blev VÆDDERENs lod, som et af de første skibe, at "vise flaget" i det "nye" område. Skibet ankom til færøsk fiskeriterritorium 19. august 1999.

Inspektionsskibet VÆDDEREN

Inspektionsskibet VÆDDEREN ses her ved Grønland.
(Foto: Søværnet, 1. eskadre)

Efter et forsyningsanløb i Sund og en kort ankomstbriefing ved Færøernes Kommando blev skibet indsat til at løse sine normale opgaver - såsom overvågning, patruljering og deltagelse i søredningsberedskabet.

Da det i en længere periode ikke havde været muligt at disponere forsvarets fiskeriinspektionsfly til overvågning af fiskeriterritoriet, blev det i forbindelse med VÆDDERENs tilstedeværelse i området besluttet, at indsætte skibets helikopter NAVY 181 i overvågningen af fiskeriterritoriet blandt andet ved Outer Bailey Banke.

Under en sådan rutinemæssig overvågningsflyvning med helikopter om formiddagen 24. august 1999 blev fiskefartøjet ROSS ALCEDO identificeret, medens det var beskæftiget med fiskeri med liner inden for færøsk fiskeriterritorium.

Skibet havde ikke licens til at drive fiskeri på denne position, ca. 100 sømil vest for VÆDDERENs position.

Det måtte imidlertid opgives at sætte kontrolholdet ombord på ROSS ALCEDO fra helikopteren, dels på grund af vejrliget og dels på grund af opstående ombord på fiskefartøjet.

Helikopteren forblev dog ved ROSS ALCEDO og fotograferede skibet med henblik på dokumentation af det igangværende fiskeri.

ROSS ALCEDO blev beordret til at forblive i området sammen med helikopteren, medens VÆDDEREN forlagde med ca. 22 knob mod fiskeskibets position.

Enroute blev der rutinemæssigt etableret "Inspektionsrulle med bevisberedskab" for yderligere at kunne dokumentere fiskeskibets ulovlige tilstedeværelse på fiskeriterritoriet.

Rullen involverede primært skibets operationssektion og omfattede blandt andet positionsbestemmelse af fiskeskibet ved hjælp af pejling og afstand på radar, samtidigt med at positionen ved hjælp af GPS m.m. blev bestemt ombord på inspektionsskibet.

Yderligere blev samtlige aktiviteter i forbindelse med positionsbestem-melsen fotodækket, ligesom kommunikation såvel eksternt som internt blev optaget på bånd.

Formålet med rullen var at indsamle bevismateriale til brug ved en evt. senere retssag mod fiskeskibets fører.

Fangst i urenset hel fisk - 17 tons haj

Samtidig med at VÆDDEREN fik radarkontakt med ROSS ALCEDO, landede helikopteren atter ombord dels på grund af brændstofmangel og dels for at sætte kontrolholdet af.

Efter en hurtig gang skafning for det tilbagevendte kontrolhold blev der ombord på VÆDDEREN gjort klar til at overføre kontrolholdet til det britiske fiskefartøjet med gummibåd.

ROSS ALCEDO blev entret af kontrolholdet om eftermiddagen på positionen 60° 32'9N-013° 18'2W.

Blandt andet ved hjælp af fiskeskibets GPS blev det kl. 1607 dokumenteret, at skibet befandt sig ca. 13 sømil inden for grænsen til færøsk fiskeriterritorium, hvilket føreren yderligere med underskrift bekræftede.

Ved den efterfølgende inspektion af produktionsdækket blev der observeret frisk fangst under forarbejdning, hvilket sammenholdt med tidligere observationer fra helikopteren klart bekræftede, at der netop havde været foretaget linefiskeri i området.

Den samlede fangst i urenset hel fisk udgjorde knap 17 tons haj, hvilket svarede ca. 25% af skibets kapacitet, når lasten var fyldt helt op.

Den videre inspektion ombord afslørede yderligere forhold i strid med bestemmelserne såsom:

  • at fiskeskibet ikke indførte daglige positioner i en autoriseret fiskelog subsidiært en skibsdagbog,

  • at der ikke blev ført radiolog,

  • at der ikke blev foretaget registrering af udsmidt fiskemasse samt

  • at skibets lodslejder var i ringe stand.

ROSS ALCEDO fanget med røde fingre.
(Foto: VÆDDEREN)

- til Torshavn for videre retsforfølgelse

I konsekvens af kontrolbesøget samt øvrige observationer af fiskeskibet i løbet af dagen blev det efter samråd med Færøernes Kommando besluttet at anmode føreren af ROSS ALCEDO om at følge med til Torshavn for videre retsforfølgelse.

Beslutningen blev meddelt føreren, hvorefter ROSS ALCEDO - med et entringshold ombord bestående af to befalingsmænd fra VÆDDEREN - begyndte forlægning mod Torshavn.

VÆDDEREN ankom til Thorshavn den følgende dags aften. ROSS ALCEDO blev overdraget til politiet for videre foranstaltning ved anklagemyndigheden.

Sagen blev endelig afgjort 27. august, hvor føreren af ROSS ALCEDO accepterede en udenretslig afgørelse i form af en bøde på 100.000 kr. samt konfiskation på 40.000 kr.

Efter at have stillet behørig bankgaranti på 140.000 kr. kunne det britiske fiskefartøj herefter atter forlade færøsk fiskeriterritorium – nok en oplevelse rigere, men næppe gladere.

Overvågning - skib som helikopter

Hændelsen viste, hvor vigtig dansk maritim tilstedeværelse i det nordatlantiske område fortsat er – også i periferien af fisketerritoriet.

Herudover er hændelsen også et godt eksempel på, at det ved overvågning langt fra land er nødvendigt at kunne disponere over såvel skib som helikopter.

ROSS ALCEDO var næppe blevet opbragt, hvis synergien mellem skib og en organisk helikopter ikke havde været til rådighed.

Det britiske fiskefartøj ses her langs kaj i Torshavn under behørig overvågning af VÆDDEREN, imens den afsluttende efterforskning i sagen foretages af politimesterembedet i Thorshavn.
(Foto: Lånt fra færøsk avis)

|Til toppen

Kildehenvisninger:

"

Ovennævnte artikel blev bragt i bladet:

Søværnsorientering

Nr. 4 - 1999

Artiklen gengives her med tilladelse fra Søværnets operative Kommando

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

TEMAHISTORIEN:

Søværnet efter 1989

LÆS MERE OM DENNE PERIODE:

Med korvetten
OLFERT FISCHER
i Den Persiske Golf

(1990-1991)

-

Korvet i
Ørkenstorm
(1991)

-

Skibskollision i
Fehmern Bælt
(1994)

-

Inspektionskutteren
AGPA til Thule
(1997)

-

TRITON mindes
HMS HOOD
(1997)

-

På patrulje med
GLENTEN
(1999)

-

VÆDDEREN opbringer
fiskefartøj
(1999)

-

Et sidste togt med
SEHESTED
(2000)

-

NIELS JUEL i
STANAVFORLANT
(2000)

-

Søværnets Flyvetjeneste
ved et skillepunkt
(2000)

-

Dansk ubåd reddet
af svensken
(2000)

-

Fiskeriinspektion
ved Færøerne
(2001)

-

S321 NORDKAPERENs
sidste togt
(2001)

-

Varderejsning på
Ravns Storø
(2001)

-

Ubåden SÆLEN på
patrulje
(2002-2003)

-

Operation Iraqi Freedom (2003)

-

Missilfartøjer på konvojtjeneste
ved Gibraltar
(2003)

-

MOBA udfases (2003)

SE OGSÅ:

Flådens skibe efter 1989

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 18. juli 2003

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger