US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Historien4Flåden efter 19894Fiskeriinspektion ved Færøerne

 

 Historien

4Før 1801

41801-1814

41814-1848

41848-1864

41865-1913

41914-1918

41919-1939

41939-1945

41945-1989

4Efter 1989

4Oversigt

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Fiskeriinspektion ved Færøerne (2001):

LYNX-helikopter ved at lande på TRITON

LYNX helikopter ved at lande på inspektionsskibet TRITON
(Foto: Gert Andersen)

TRITON opbringer russisk trawler ved Færøerne

Inspektionsskibet TRITON opbringer genstridig russisk trawler under ulovligt fiskeri ud for Færøerne 3 juli 2001.

En særdeles usamarbejdsvillig skipper på den russiske trawler ISTOK
nægter i første omgang at følge med til Færøerne.

Skibet anholdes og inspektionsskibets boardinghold gør klar til selv at sejle trawleren til Færøerne.

Af Mads C. S. Jensen, Våbenofficer, TRITON

Russisk trawler på gale veje

3. juli 2001 klokken 1523 opdagede TRITONs helikopter en russisk trawler - ISTOK - fiskende på "Outer Bailey Banke".

Dette område er færøsk fiskeriterritorium, men området har i sin tid været ret omstridt. Der var ikke enighed om, hvorvidt området var internationalt farvand eller hørte til under de færøske fiskeriområder. Dette tvivlsspørgs-mål blev imidlertid bragt ud af verden, da man i 1997 fik udvidet det fær-øske fiskeriterritorium.

TRITONs helikopter meldte observationen af ISTOK tilbage til TRITON, hvor man rutinemæssigt ud fra navn, skrog-nummer og kaldesignal undersøgte ISTOKs ret til at fiske i om-rådet.

Det konstateredes hurtigt, at ISTOK ikke var meldt ind på færøsk fiskeriterri-torium.

Helikopteren blev instrueret i at indsamle beviser blandt andet i form af fotogra-fering af trawleren.

Herefter kontaktedes Fær-øernes Kommando for, at de kunne undersøge sagen en ekstra gang. Der kunne jo være tale om en fejl i

Udsigten fra helikopteren

Udsigten fra cockpittet i LYNX helikopteren
under indflyvning til landing
om bord på
TRITON
(Foto: Gert Andersen)

indrapporteringsproceduren. Det var imidlertid ikke tilfældet!

ISTOK fiskede uden færøsk licens på færøsk område - klart ulovligt!

Bevisberedskab

Herefter gik det stærkt ombord i TRITON. Der blev iværksat "Bevisbered-skab" - et beredskab, der efterhånden er udviklet til mest effektivt at sikre de nødvendige beviser til eventuel senere dokumentation af sagen i retten.

ISTOKs position blev løbende bestemt ved hjælp af GPS og pejling/afstand. Desuden blev der taget billeder - dels af ISTOK med fiskeredskaberne ude og dels af TRITONs instrumenter med mere.

TRITON lå 17 sømil fra ISTOK, da helikopteren spottede den. Med det samme satte TRITON kursen mod ISTOK med højeste fart således at kon-trolbesøg kunne foretages tidligst muligt. Klokken 1627 kontaktedes ISTOK på VHF radio og blev orienteret om, at vi ville aflægge et kontrol-besøg.

Den russiske trawler ISTOK

Den russiske trawler ISTOK, der blev grebet i ulovligt fiskeri
(Foto: Søværnet)

Selvom stemningen ombord i TRITON var spændt, herskede der en professionel ro.

Kontrolholdet gjorde sig klar til boarding, og da det var en boar-ding ud over det sædvanlige, drøf-tedes "strategien" umiddelbart in-den kontrol-holdet blev sendt af sted.

Den vigtige dokumentation

I forbindelse med dokumentatio-nen i en eventuel retssag er det vigtig at sikre sig trawlerens posi-tion. Er dette ikke i orden kan den yderste konsekvens være, at sagen falder til jorden.

I den forbindelse handlede "FI-holdet" helt efter bogen, og der var ingen panik endsige urolig stemning, da de kom ombord. De fik uden problemer ISTOKs skipper til at bestemme sin position og med sin underskrift be-kræfte dens rigtighed.

Et meget vigtigt bevis var sikret.

FI-holdet udførte derudover en rutinemæssig boarding og gennemgik de sædvanlige ting - heriblandt licens status.

Her gik situationens alvor op for besætningen på ISTOK. De gamle russiske søkort fra halvfjerdserne var ikke opdaterede hvad angår det færøske fiskeri-territorium.

ISTOK var man overbevist om, at man fiskede i internationalt farvand, - og de havde da også en international "NEAFC-licens".

Der blev nu fragtet søkort fra TRITON over til trawleren.

ISTOKs fører blev bedt om at udsætte sin position i TRITONs kort. Dette nægtede han, idet positionen klart lå indenfor færøsk fiskeriterritorium.

ISTOKs fører usamarbejdsvillig

Alt imens FI-holdet udførte deres kontrol ombord i ISTOK, havde man om-bord i TRITON haft kontakt med hele det juridiske bagland, Færøernes Kommando, politimesteren i Thorshavn og så videre.

Kommandoen havde i sam-råd med politimesteren i Thorshavn besluttet, at ISTOK skulle anmodes om frivilligt at følge med til Thorshavn.

FI-holdet konfronterede ISTOKs fører med denne be-slutning, men kaptajnen stil-lede sig uforstående overfor dette. Han ville ikke sejle, før han havde talt med politi-mesteren i Thorshavn og sit rederi.

Den øvrige besætning på

Inspektionsskibet TRITON

Inspektionsskibet TRITON  anmodede først
trawleren om at følge frivilligt med

(Foto: Sven Storgaard)

ISTOK syntes dog at have forstået, at den var rivende gal.

FI-holdet, der efterhånden havde været ombord i mange timer, blev nu af-løst af et andet FI-hold, som skulle være ombord på ISTOK under sejlad-sen til Thorshavn.

Da dette andet FI-hold ankom, lå ISTOK stadig død i vandet på trods af instruksen om at følge med til Thorshavn. Den russiske kaptajn førte høj-røstede og lange samtaler med sit rederi.

Efter 3-4 telefonsamtaler så det dog endelig ud til, at han ville samarbejde. Trawleren satte farten op og satte kursen mod Thorshavn.

TRITON fulgte med på ISTOKs bagbords låring.

Ombord på ISTOK var kaptajnen stadig oprevet, og hans utilfredshed kom tydeligt til udtryk. Selv om dette foregik på højlydt russisk, var meningen klar for alle.

Kontraordre hjemme fra?

En time senere modtog ISTOK en telex fra rederiet. Denne indeholdt til-syneladende en instruks om at forlade færøsk fiskeriterritorium.

Kaptajnen reagerede ved at tage al farten af ISTOK, der så igen lå stille i vandet. FI-holdet prøvede nu at gøre kaptajnen det forståeligt, at ISTOK ville komme til Thorshavn med eller uden hans samarbejde, og at det der-for ikke var tilrådeligt at sejle ud af færøsk fiskeriterritorium.

Kaptajnen syntes nu ret ophidset, og da FI-holdet, efter instruks fra TRITON og Færøernes Kommando, beslaglagde ISTOKs fiskerilog, blev der for alvor uro på ISTOKs trange bro.

Kaptajnen rev fiskeriloggen ud af hænderne på FI-holdet, der kun kunne se måbende til.

FI-holdet varskoede TRITON om situationens udvikling. 

ISTOK arresteres

Efter en tid med endnu et par telefonsamtaler med rederiet nedbragte ikke kaptajnens ophidselse.

TRITON havde i mellemtiden modtaget bemyndigelse til at arrestere ISTOK, såfremt føreren fortsat nægtede at samarbejde.

Da kaptajnen så var færdig med at tale i telefon, gjorde FI-holdet ham de seneste instrukser klare for ham. Kaptajnen syntes ikke at reagere på FI-holdets tiltale af ham, men fortsatte ophidset sin råben på russisk.

FI-holdet tolkede situationen som fortsat modvilje til at samarbejde, hvor-for det blev besluttet at arrestere ISTOK.

Kaptajnen råbte stadig ophidset, og foretog endnu en telefonsamtale. Medens kaptajnen talte i telefon - igen, rådførte FI-holdet sig med moder-skibet og det blev således besluttet at sende forstærkning i form af tre ek-stra mand over på ISTOK.

Det kunne jo se ud til, at TRITON måtte påtage sig at sejle den genstridige trawler til Thorshavn, når nu skipperen nægtede at samarbejde.

Da forstærkningen ankom, talte kaptajnen stadig i telefon.

Da han omsider var færdig, havde han et nyt og anderledes budskab, der - for TRITON og FI-holdet - betød en stor lettelse.

Det så ud som om kaptajnen var kommet til fornuft og nu indvilligede i at sejle med til Thorshavn på eget navigatorisk ansvar - PYHA!

Eskorte til Thorshavn

Herfra forløb resten af natten rimelig roligt.

Kaptajnen på ISTOK brugte tiden til at klage sin nød i form af diverse klage-skrivelser til både de færøske myndigheder og det engelske uden-rigsministerium.

Om morgen den 4. juli blev FI-holdet ombord i ISTOK atter afløst. 

TRITON til kajs i Sund

Inspektionsskibet TRITON til kajs i Sund
med den anholdte russiske trawler

(Foto: Søværnet)

ISTOK overdrages til politiet

4. juli klokken 2100 ankom TRITON og ISTOK til Sund (En lille havn cirka 10 km fra Thorshavn).

Her blev vi mødt af Chefen for Færøernes Kommando og politifolk fra Thorshavn.

Aftenen gik med at over-drage sagen til politiet, der indsamlede beviser og optog forklaringer.

Klokken 2330 overtog politiet sagen, men TRITON forblev ved kajen i Sund for det til-fælde, at yderligere assistan-ce skulle blive nødvendig.

Ombord i ISTOK var kaptajnen stadig modvillig på trods af, at der var en tolk ombord for at afhjælpe sprogvanskelighederne. 6. juli om aftenen blev ISTOK ved Retten i Thorshavn idømt en bøde på 353.000 Dkr.

TRITON på forsiden

TRITON var forsidestof på de færøske aviser de følgende dage.

Sagen blev også udførligt omtalt i den færøske radio.

Vigtigheden af TRITONs og de andre danske inspektionsskibes tilstedeværelse i Nordatlanten blev med denne hændelse bekræftet fuldt ud.

|Til toppen

Kildehenvisninger:

"

Ovennævnte artikel blev bragt i bladet:

Søværnsorientering

Nr. 1 - 2001

Artiklen gengives her med tilladelse fra Søværnets operative Kommando

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

TEMAHISTORIEN:

Søværnet efter 1989

LÆS MERE OM DENNE PERIODE:

Med korvetten
OLFERT FISCHER
i Den Persiske Golf

(1990-1991)

-

Korvet i
Ørkenstorm
(1991)

-

Skibskollision i
Fehmern Bælt
(1994)

-

Inspektionskutteren
AGPA til Thule
(1997)

-

TRITON mindes
HMS HOOD
(1997)

-

På patrulje med
GLENTEN
(1999)

-

VÆDDEREN opbringer
fiskefartøj
(1999)

-

Et sidste togt med
SEHESTED
(2000)

-

NIELS JUEL i
STANAVFORLANT
(2000)

-

Søværnets Flyvetjeneste
ved et skillepunkt
(2000)

-

Dansk ubåd reddet
af svensken
(2000)

-

Fiskeriinspektion
ved Færøerne
(2001)

-

S321 NORDKAPERENs
sidste togt
(2001)

-

Varderejsning på
Ravns Storø
(2001)

-

Ubåden SÆLEN på
patrulje
(2002-2003)

-

Operation Iraqi Freedom (2003)

-

Missilfartøjer på konvojtjeneste
ved Gibraltar
(2003)

-

MOBA udfases (2003)

SE OGSÅ:

Flådens skibe efter 1989

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 20. oktober 2002

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger